Kurumsal Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu Kurumsal Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “Üyelik Sözleşmesi” olarak anılacaktır); “Yeşilköy Mh. Atatürk Cd. A2 No:10 Kat:2/135 İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Bakırköy İSTANBUL” adresinde mukim SG GARANTİ BİLİŞİM OTOMOTİV VE SAĞLIK ANONİM ŞİRKETİ (bundan böyle kısaca "SATIŞGARANTİ" olarak anılacaktır) ile www.satışgaranti.com “Portal”ına üye olmak için işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile ayrılmaz parçası olan eklerine ve “Portal”da yer alan şartlar ile kurallara onay veren "Kurumsal Üye" arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

2. Tanımlar

Portal”: www.satışgaranti.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “SATIŞGARANTİ”in “Hizmetler’ini sunduğu internet sitesidir.

Kullanıcı”: “Portal”a erişen her gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Üye” : “Portal”a üye olan ve “Portal dahilinde sunulan hizmetlerden faydalanan “Kullanıcı”dır.

Kurumsal Üye”: “Portal”a üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu “Üyelik Sözleşme”de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösteren “Kullanıcı“dır.

Kurumsal Üyelik” (“Üyelik”): “Kurumsal Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Portal”daki “Kurumsal Üyelik” formunu doğru ve gerçek bilgilerle eksiksiz olarak doldurması üzerine ve “SATIŞGARANTİ” tarafından yapılan bildirim ile kazanılan statüdür. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir, “Üyelik” işlemleri tamamlanmadan “Kurumsal Üye” olunamaz. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “SATIŞGARANTİ” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “SATIŞGARANTİ” gerekli görmesi halinde “Kurumsal Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

Mağaza”: “Kurumsal Üye”nin “Portal” üzerindeki ticari faaliyetlerini yürütebilmesi için satın alması zorunlu olan, ilanlarını girebildiği, yönetebildiği ve sergileyebildiği “SATIŞGARANTİ” ürünüdür. “Peşin Ödemeli Mağaza” ve “Aylık Ödemeli Mağaza” olmak üzere 2 tip “Mağaza” bulunmaktadır. Bu ürüne sahip olmadan “Portal”ın  “Üye”lerine sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanılamaz.

Alt Kullanıcı”: Mağaza sahibi Kurumsal Üye’nin vermiş olduğu yetki çerçevesinde ilgili “Mağaza”yı kullanabilen ve “Kurumsal Üye”nin tabi olduğu tüm kurallara uymakla yükümlü olan gerçek kişidir. “Alt Kullanıcı”lar da “SATIŞGARANTİ”in “Kurumsal Üye”leridir.

 “SATIŞGARANTİ Hizmetleri” ("Hizmetler"): "Portal" içerisinde "Üye"nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “SATIŞGARANTİ” tarafından sunulan uygulamalardır. "SATIŞGARANTİ", "Portal" içerisinde sunulan "Hizmetlerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Portal”dan "Üye"ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Portal”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

İçerik”: “Portal”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeleri ifade eder.

"SATIŞGARANTİ Arayüzü": “SATIŞGARANTİ” ve "Üye"ler tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve SATIŞGARANTİ Veritabanı"ından sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “SATIŞGARANTİ”e ait olan tasarımlar içerisinde “Portal” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfalarıdır.

SATIŞGARANTİ Veritabanı”: “Portal” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “SATIŞGARANTİ”e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

Bana Özel” sayfası”: "Kurumsal Üye"nin "Portal"da yer alan çeşitli uygulamalardan ve "Hizmet”lerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, ticari bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgileri girdiği, sadece "Kurumsal Üye" tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen "Kurumsal Üye"ye özel sayfadır.

Kişisel Veri”: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 3/d maddesi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ile KVKK m.6/1’de sayılan özel nitelikli kişisel verilerdir.

Özel nitelikli kişisel veri”: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

3. “Üyelik Sözleşmesi”nin Konusu ve Kapsamı.

İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin konusu, "Portal"da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. “Üyelik Sözleşmesi” ve ekleri ile "Portal" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin “SATIŞGARANTİ” tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. "Kullanıcı", işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerini kabul etmekle, "Portal" içinde yer alan kullanıma, “Üyelik”e ve “Hizmetler”e ilişkin “SATIŞGARANTİ” tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını gayrikabili rücu kabul ve taahhüt etmektedir.4. Kurumsal Üye Olma

4.1 Mağaza Sahibi için:

4.1.1 “Kurumsal Üye” olabilmek için ticari faaliyet göstermek, tüzel kişi üyeler için ise tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olan kişi tarafından üyelik başvurusunda bulunmak ve “SATIŞGARANTİ” tarafından işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

4.1.2 “SATIŞGARANTİ” herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni tek taraflı olarak feshedebilir, "Kurumsal Üye"nin “Üyelik”ine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. "Portal"da belirtilen kurallara aykırılık halleri, “Kurumsal Üye”nin "SATIŞGARANTİ" bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri, üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir.

4.1.3 “Kurumsal Üye”, “Portal”daki ilan verme ve “SATIŞGARANTİ”in sunduğu hizmetlerden yararlanabilmek için “Mağaza” açmalıdır.

4.2 Alt Kullanıcı için:

4.2.1 “Alt Kullanıcı” daveti, Mağaza sahibi olan “Kurumsal Üye”nin davet etmek istediği gerçek kişilere e-posta ile davet göndermesi ile gerçekleştirilir. Davet gönderilen e-posta adresinin “SATIŞGARANTİ” üzerinde herhangi bir üyelikte tanımlı olmaması gereklidir.  “Alt Kullanıcı” davetini kabul etmek isteyen kişiler, davette yer alan linkteki Kurumsal “Üyelik” formunu doldurarak “Alt Kullanıcı” olabilirler.

4.2.2 “Alt Kullanıcı”nın tüm davranışlarından ve yaptığı işlemlerden “Mağaza”nın sahibi olan “Kurumsal Üye” de müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu nedenle “Mağaza” sahibi “Kurumsal Üye”, “Alt Kullanıcı” ile ilişkisi herhangi bir sebeple kesmek istediğinde, derhal bu işlemi “Bana Özel”deki “Kullanıcılar” sayfasından gerçekleştirmelidir. Aksi takdirde “Alt Kullanıcı”nın işlemlerinden ötürü sorumlu olmaya devam edecektir. Mağaza” sahibi “Kurumsal Üye”, “Alt Kullanıcı”yı “Mağaza”dan çıkartması durumunda, “Alt Kullanıcı”nın “Kurumsal Üyelik”i pasif duruma düşecektir.

4.2.3 “Alt Kullanıcı” sadece bir Mağaza”nın alt kullanıcısı olabileceğinden, farklı bir mağaza altında alt kullanıcı olamaz.

4.2.4 “Kurumsal Üye”nin “Mağaza”sını kullanıma kapatması durumunda, “Alt Kullanıcı” “Portal”da herhangi bir işlem yapamaz. “Alt Kullanıcı”nın üyeliği de pasif duruma düşer. “Mağaza” sahibinin tekrar mağazasını açması durumunda, “Alt Kullanıcı”nın üyeliği herhangi bir ek talep gerekmeksizin aktif hale gelir.

4.2.5 “Alt Kullanıcı” olan bir üye “Mağaza” açamaz.

4.2.6 “Mağaza”sı olan bir “Kurumsal Üye”, farklı bir “Mağaza”ya “Alt Kullanıcı” olarak eklenemez.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1 "Kurumsal Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1 “Kurumsal Üye", “Portal"da belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata insan haklarına ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, “Üyelik Sözleşmesi” hükümleri ile “Portal”daki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.2 "Kurumsal Üye”, “SATIŞGARANTİ”in yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; “Kurumsal Üye”lere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple “SATIŞGARANTİ”den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde “Kurumsal Üye”nin “Portal” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile“SATIŞGARANTİ”e bildirimde bulunulması halinde; “Kurumsal Üye”nin bildirdiği ad-soyad/ticari unvanı ile “Alt Kullanıcı” bilgileri ve gerekli şirket bilgilerini “SATIŞGARANTİ” ilgili kişi ya da kuruma verebilir. Bu konuda “Kurumsal Üye”nin ve “Alt Kullanıcı”nın muvafakati olduğu var kabul edilir. Daha sonra itiraz edilemeyecektir.

5.1.3. "Kurumsal Üye"lerin, “Üyelik Hesabı”na girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerden saklamaları tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer Üye"lerin ve/veya “SATIŞGARANTİ”in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan “Kurumsal Üye” sorumludur. Bu konuda doğacak zararlardan ”SATIŞGARANTİ”nin herhangi sorumluluğu olmayacağı gibi “Kurumsal Üye”ler “SATIŞGARANTİ” den herhangi bir hak ve talepte bulunamayacaktır.

5.1.4. "Kurumsal Üye", "Portal" dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin "Portal" üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. "SATIŞGARANTİ", " Kurumsal Üye" tarafından "SATIŞGARANTİ"e iletilen veya "Portal" üzerinden “Kurumsal Üye” tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz. “ Kurumsal ÜYE”ler iletişim bilgilerinden kaynaklı aksaklıklardan ve hukuka aykırılıklardan sorumludur.

5.1.5. "Kurumsal Üye", "SATIŞGARANTİ"in yazılı onayı olmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni veya bu “Üyelik Sözleşmesi”nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. “Kurumsal Üyeler” herhangi bir devir gerçekleştirmesi durumunda ise bütün hukuki ve cezai sorumluluğu kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.6. “Kurumsal Üye” hukuka uygun amaçlarla "Portal" üzerinde işlem yapabilir. "Kurumsal Üye"nin, "Portal" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. " Kurumsal Üye", "SATIŞGARANTİ"in ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, kişisel verilerine, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "Portal" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde "Portal"a yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "SATIŞGARANTİ" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Kurumsal Üye"nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Portal" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "SATIŞGARANTİ"in doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. “Kurumsal Üye” nin bu eylemleri sebebiyle “SATIŞGARANTİ”nin doğmuş ve doğacak her türlü zararını faiziyle birlikte “Kurumsal ÜYE”den talep hakkı bulunduğu, “Kurumsal ÜYE” tarafından kabul edilmektedir.

5.1.7. “SATIŞGARANTİ”, “Kurumsal Üye”lerin sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve “SATIŞGARANTİ Arayüzü”nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “SATIŞGARANTİ” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “SATIŞGARANTİ” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; "SATIŞGARANTİ”in gerekli talep, şikayet,dava ve takip hakları saklıdır.

5.1.8. “Kurumsal Üye” , üyeliğini Aktif halde bulundurduğu sürece, “ SATIŞGARANTİ ” tarafından sunulan Hizmetler’den yararlanma ve Site içerisinde yer alan, ilanlara ilişkin hak ve yetkisine sahip olacaktır. “Kurumsal Üye”, dilediği takdirde Üyeliğini 3 (üç) sene boyunca Pasif halde bulundurabilir. Ancak 3. senenin sonunda Üyelik, “ SATIŞGARANTİ ” tarafından tamamen silinebilir. Üyenin işbu üyeliğini, 3(üç) sene içerisinde tekrar Aktif hale getirebilmesi, “ SATIŞGARANTİ” ’nin onayına tabidir.

5.1.9. “Kurumsal Üye”ler ve “SATIŞGARANTİ” birbirinden bağımsız taraflardır. İşbu Sözleşme’nin “Kurumsal Üye”ler ve “SATIŞGARANTİ” tarafından onaylanması ve uygulanması sonucunda, aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz. “

5.1.10. “ Kurumsal Üye”ler, üyelikleri boyunca ve üyeliklerinin sonlanmasından sonraki 5 sene süresince “ SATIŞGARANTİ”nin faaliyet alanına giren iş alanlarında rekabet içinde olacak girişimlerde bulunmamayı, bu tarz girişimlere destek ve danışmanlık vermemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. "SATIŞGARANTİ"in Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. "SATIŞGARANTİ", işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili “Portal”da belirtilen açıklamalar ve işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “SATIŞGARANTİ” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir. Buna ilişkin “ SATIŞGARANTİ” nin “Kurumsal ÜYE”lerin ve üçüncü kişilerin uğradığı/uğrayacağı zarar kalemlerinden sorumluluğu bulunmamaktadır

5.2.2. “SATIŞGARANTİ”, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da “Kurumsal Üye” olma aşamasında talep edilen ad-soyad/ticari unvan, telefon numarası, e-posta adresi, adres, işletme türü gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen şartlara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları ve açık rızaları almak suretiyle sms, e-posta, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ,reklam ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde “Kurumsal Üye” ile temas kurmak, süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için kullanabilir, “SATIŞGARANTİ”in işbirliği içinde olduğu, bağlantı sağladığı firmalara aktarabilir, bu firmalar tarafından kullanılabilir ve işlenebilir.

5.2.3."SATIŞGARANTİ"in üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler "Kurumsal Üye"ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle "SATIŞGARANTİ" tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır. "Portal" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler aracılığı ile iletişim sağlanan portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler , ürünler veya bunların içeriği hakkında "SATIŞGARANTİ"in herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğu yoktur.

5.2.4. "SATIŞGARANTİ", "Portal"ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, “Üyelik Sözleşmesi” koşullarına, kişisel verilerin korunmasına, evrensel hukuk kurallarına, insan haklarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; "SATIŞGARANTİ" bu mesajı giren "Kurumsal Üye"nin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan ve cezai şart ödemeden son verebilir.

5.2.5. “SATIŞGARANTİ”, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da “Kurumsal Üye” olma aşamasında talep edilen ad-soyad/ticari unvan, telefon numarası, e-mail adresi, adres, işletme türü gibi bilgileri; sms, e-mail, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama, reklem faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde “Kurumsal Üye” ile temas kurmak, süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için kullanabilir, “SATIŞGARANTİ”nin işbirliği içinde olduğu firmalara aktarabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir.

5.2.6. "SATIŞGARANTİ", ilan sayfaları da dahil olmak üzere Portal'da reklam alanı olarak belirleyeceği tüm alanlarda kendinin ya da müşterilerinin reklamını herhangi bir bildirim yapmadan yayınlayabilir.

5.2.7. "SATIŞGARANTİ"nin, "SATIŞGARANTİ" çalışanlarının ve yöneticilerinin, “Portal”da “Üye”ler ve “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü/sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.2.8. "SATIŞGARANTİ", 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 17.01.2013 tarih ve 581 Belge no’lu yazısı ile "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir.

5.2.9. “SATIŞGARANTİ PORTALI”nda yapılan bildirimle değişen şartlar ve koşullar; değişiklikten önce “PORTAL”dan faydalanan “Kurumsal ÜYE”lere de uygulanacaktır. “Kurumsal ÜYE”ler değişen şartları ve koşulları kabul etmiş sayılırlar.

5.2.10. “SATIŞGARANTİ” “Kurusal ÜYE”lerine ait kullanıcı adı, şifresi, adresi, fatura bilgileri, kredi kartı bilgileri vb. gibi her çeşit bilgilerin saklanmasından sorumlu değildir. Buna ilişkin “Kurumsal ÜYE”lerin ve “KULLANICILARIN” ileride doğacak zararlarından sorumlu değildir.

6. KULLANIM KOŞULLARI

www.SATIŞGARANTİ.com alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. www.satışgaranti.com internet sitesini (bundan böyle “Portal” olarak anılacaktır) ziyaret ederek ve/veya “Üye” olarak, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve “Portal”da bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, “Portal”da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen "Portal"ı kullanmaktan vazgeçiniz.

6.1. İşbu “Portal”ın sahibi “Yeşilköy Mh. Atatürk Cd. A2 No:10 Kat:2/135 
İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Bakırköy
/İSTANBUL” adresinde mukim SG GARANTİ BİLİŞİM OTOMOTİV VE SAĞLIK ANONİM ŞİRKETİ(bundan böyle kısaca "SATIŞGARANTİ" olarak anılacaktır)’dir. “Portal”da sunulan ve işbu “Kullanım Koşulları”nın 3. maddesinde belirtilen hizmetler, “SATIŞGARANTİ” tarafından sağlanmaktadır.

6.2. "SATIŞGARANTİ" işbu “Kullanım Koşulları”nı, “Portal”da yer alan her tür bilgi ve “İçerik”i, "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “PORTAL”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. “PORTAL” hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde “PORTAL”a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi “Kullanım Koşulları”nı ve "SATIŞGARANTİ" tarafından işbu “Kullanım Koşulları”nda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu " Kullanım Koşulları" internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “PORTAL”ı kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.

Tanımlar

Portal”: www.satisgaranti.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “SATIŞGARANTİ”in “Hizmet”lerini sunduğu internet sitesi.

Kullanıcı”: “Portal”a erişen her gerçek veya tüzel kişi.

Üye”: “Portal”a üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.

Üyelik”: “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Portal”daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin “SATIŞGARANTİ” tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “SATIŞGARANTİ” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “SATIŞGARANTİ” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

"SATIŞGARANTİ Üyelik Hesabı": Üye’nin "Portal" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üyelik”le ilgili konularda "SATIŞGARANTİ"e talepte bulunduğu, "Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "Portal" üzerinden eriştiği "Üye"ye özel internet sayfaları bütünü.

SATIŞGARANTİ Hizmetleri” ("Hizmet"): "Portal" içerisinde "Üye"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “SATIŞGARANTİ” tarafından sunulan uygulamalardır. "SATIŞGARANTİ", "Portal" içerisinde sunulan "Hizmet"lerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Portal”dan "Üye"ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Portal”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

İçerik”: “Portal”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

"SATIŞGARANTİ Arayüzü" : SATIŞGARANTİ ve "Üye"ler tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi veSATIŞGARANTİ Veritabanı"ından sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “SATIŞGARANTİ”e ait olan tasarımlar içerisinde “Portal” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

SATIŞGARANTİ Veritabanı” : “Portal” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “SATIŞGARANTİ”e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır

7. SATIŞGARANTİ HİZMETLERİ

7.1. "SATIŞGARANTİ", "Üye"ler tarafından "SATIŞGARANTİ Veritabanı"na yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle "SATIŞGARANTİ Veritabanı" üzerinden "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

7.2. "SATIŞGARANTİ", “Portal” içerisinde "Kullanıcı”ların, "Üye" ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

7.3. "SATIŞGARANTİ", “Portal” dahilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

7.4. "SATIŞGARANTİ", “Portal” dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile “Portal” dahilinde erişilen "İçerik"leri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "SATIŞGARANTİ", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.

SATIŞGARANTİ Hizmetleri 

SATIŞGARANTİ; aşağıda bahsedilen hizmetler ile zaman içinde uygulamaya geçireceği diğer hizmetleri ile ilgili olarak, dilediği zamanda "Kullanıcı"ya/”Üye”ye herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan, “fiyat” ve/veya “kural” ve/veya “içerik” değişikliği yapabilir. SATIŞGARANTİ’in hizmetleri ile ilgili yaptığı değişiklikler “Portal”da yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. “Portal”a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi "SATIŞGARANTİ" tarafından yapılan tüm değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

1. "SATIŞGARANTİ" İlan Hizmetleri

1.1. "Üye", "SATIŞGARANTİ Üyelik Hesabı" üzerinden "SATIŞGARANTİ" tarafından belirlenen kurallara uygun olarak ilanlarını yaratacak ve SATIŞGARANTİ Veritabanı’na yükleyecektir.

1.2 "SATIŞGARANTİ", "Üye" tarafından oluşturulan ilan/ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanların "Portal"da yayınlanmasını kabul veya reddedecektir. "SATIŞGARANTİ", ilanların değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek, “Portal”de yayınlayacaktır.

1.3 "SATIŞGARANTİ", “Portal”da yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve “Portal”da yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması gibi sebeplerle "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. "SATIŞGARANTİ" bahsi geçen duruma ilişkin "Üye"ye herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını, aynı şekilde "Üye" de ödemiş olduğu bedelin iadesini "SATIŞGARANTİ"den talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.4 "SATIŞGARANTİ", "Üye"nin ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve “SATIŞGARANTİ” ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. 

1.5 "Üye", "SATIŞGARANTİ Üyelik Hesabı" üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.6 "Üye", "Portal"da yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, "Portal"ın altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin "Portal"da yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.7 "Üye", "Portal"da yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. "Üye"nin hukuken üzerinde ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan, mal ve hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren "Üye"ler için "SATIŞGARANTİ", "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan "Üye"liğini askıya alabilir, "Üye"likten çıkarabilir, "Üye"likten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshedebilir.

1.8 "Üye", tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.9 "Üye", seçmiş olduğu kategoriye ilişkin ücreti ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.10 “Üye”, kendisine ait ilanlarını "Portal"ın "Mağazalar" bölümünde detaylı olarak açıklandığı ve sınırları belirtildiği üzere, kendisine ait bir bölümde, kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte "Portal" üzerinden yayınlayabilir. Üye’nin işbu madde içerisinde belirtilen şekilde ilanlarını yayınlayabilmesi için, işbu sözleşmenin haricinde, "Portal"ın "Mağazalar" bölümünde belirtilen bedelleri ödemesi, bu bölümde belirtilen kural ve koşullara uyması ve ayrıca EK-7 Kurumsal Üyelik Kuralları’nda belirtilen kural ve koşullara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmesi gerekmektedir.

1.11 "Üye", farklı bir kullanıcı adı kullanmak suretiyle birden fazla "SATIŞGARANTİ Üyelik Hesabı" açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple "Üye"likten çıkarılan, "Üye"liği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar Portal'a girmek için farklı bir kullanıcı adı ile bir veya daha fazla "SATIŞGARANTİ Üyelik Hesabı" açtığının, SATIŞGARANTİ tarafından tespit edilmesi halinde; SATIŞGARANTİ’in, bu kişinin tüm "SATIŞGARANTİ Üyelik Hesapları"nı, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi olacaktır.

2. "SATIŞGARANTİ" Güvenli Elektronik Ticaret Hizmetleri

Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti; işbu sözleşmede belirtilen "Alıcı" ve "Satıcı" sıfatına sahip "Üye"lerin "Portal"ın alt yapısını kullanarak alım-satım konusunda çevirimiçi (on-line) ortamda anlaşmalarını sağlayacak alt yapının kendilerine sunulması, bu alt yapı üzerinden varılan anlaşma koşullarına uygun olarak tarafların yüklendikleri borcun eksiksiz ifa edilmesi ve bu durumun taraflarca işbu “Sözleşme”de belirtilen koşullar dâhilinde usulüne uygun şekilde SATIŞGARANTİ’e bildirilmesi durumunda "Alıcı" tarafından “SATIŞGARANTİ’in Güvenli Hesabı"na aktarılan ürün bedelinin "Satıcı"nın hesabına transfer edilmesi, eğer "Satıcı" borcunu gereği gibi ifa etmezse ve bu durum işbu “Sözleşme”de belirtilen koşullar çerçevesinde "Alıcı" tarafından SATIŞGARANTİ’e bildirilirse; “Alıcı" tarafından “SATIŞGARANTİ’in Güvenli Hesabı"na aktarılan ürün bedelinin işbu sözleşmede belirtilen koşullar çerçevesinde "Alıcı"ya iade edilmesini sağlayan, işbu sözleşme ve ayrılmaz bir parçası olan eklerinde ve "Portal"da detayları açıklanan sistemdir.

Aşağıdaki hükümler, "SATIŞGARANTİ Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"ni kullanan "Alıcı" ve "Satıcı" sıfatına sahip olan "Üye"lerin hak ve yükümlülükleri ile "SATIŞGARANTİ"in bu hak ve yükümlülükler karşısındaki durumunu düzenlemektedir.

"SATIŞGARANTİ Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"nden yararlanan "Satıcı"lar aynı zamanda işbu sözleşmenin 1.1. Maddesinde belirtilen yükümlülüklere de uymak zorundadır. Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti’nden yararlanan "Satıcı"ların sisteme girdikleri ilanlarda işbu sözleşmenin 1.1. Maddesinde belirtilen hükümler de geçerli olarak uygulanacaktır.

2.1 Alıcıların Hak ve Yükümlülükleri

2.1.1 "Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"nde "Alıcı"; "Portal"da ilanları gösterilen "Satıcı"ya ait ürün ve hizmetlerin satın alma talebini SATIŞGARANTİ internet portalının alt yapısını kullanarak yapar. "Alıcı"nın "Portal" üzerinden SATIŞGARANTİ’in internet portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talebinin mahiyeti, ilanda belirtilen mal ve hizmetin satışıyla ilgili tüm şartları kabul ederek, "Satıcı" ile arasında bir satış akdinin yapmış olduğu satın alma talebiyle akdin kurulduğu anlamına gelmektedir. "Alıcı" bu satın alma talebiyle ilgili ürün ve hizmeti satın almayı kabul ve taahhüt eder.

2.1.2  "Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"nde "Satıcı"; eğer ürünün belli fiyat aralıkları içerisinde "Alıcı" tarafından verilecek teklifler neticesinde kesin satış fiyatının belirlenmesine ilişkin bir satış yöntemi öngörmüşse, "Teklif Ver" butonunu kullanarak, "Alıcı" ürünü satın almak istediği fiyatı belirterek "Satıcı"ya teklifini yapar. "Alıcı"nın yapacağı bu teklif "Satıcı"nın belirlediği teklif aralıkları içerisinde yapılmak zorundadır. "Satıcı"nın "Alıcı"nın teklifini kabul etmesi ile taraflar arasında sözleşme kurulmuş olur. Kabul beyanı sistem üzerinden "Alıcı"nın elektronik posta adresine gönderilir ve eş zamanlı olarak "Alıcı"nın "SATIŞGARANTİ Üyelik Hesabı"nda görüntülenir. "Satıcı" kabul veya ret beyanını "SATIŞGARANTİ Üyelik Hesabı"nı kullanarak yapmak zorundadır. "SATIŞGARANTİ Üyelik Hesabı" kullanılmadan yapılan kabul veya ret beyanlarına ilişkin "SATIŞGARANTİ"in hiçbir sorumluluğu yoktur. "Satıcı" tarafından "Alıcı"nın verdiği teklifin işbu maddede belirtilen usulle kabul edilmesinden 3 (üç) işgünü içerisinde taraflarca anlaşılan ürün bedelinin "Alıcı" tarafından SATIŞGARANTİ’in "Güvenli Hesabı"na yatırılmaması durumunda, taraflar arasındaki anlaşma kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir. "Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"nde "Satıcı" ürünün fiyatını belirleyerek ilan içerisinde ilgili bölümde belirtmişse, “Alıcı”nın sepete ekleme işleminden sonra ürünle ilgili ödeme işlemini gerçekleştirmesi ile taraflar arasında sözleşme kurulmuş olur.

2.1.3 "Alıcı", Portal" üzerinden "SATIŞGARANTİ" internet portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talepleri ile "Satıcı" tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır. İstisnai durumlar hariç, "Alıcı" tarafından yapılan satın alma talepleri geri çekilemez veya iptal edilemez. İşbu sözleşme kapsamında istisnai durumlar 2.1.2 (son) maddesinde belirtilen Teklif bedelinin suresi içerisinde "SATIŞGARANTİ Güvenli Hesabi"na yatırılmaması,"Satıcı"nın kimliğinin belirli olmaması, satıma konu olan ürünün işbu sözleşmenin 2.1.1 ve 2.1.2 maddelerinde belirtilen şekilde taraflar arasında sözleşmenin akdedilmesinden itibaren Satıcı tarafından belirtilen süre zarfında "Alıcı"ya ulaşmaması olarak tanımlanmıştır.

2.1.4 "Alıcı", "Portal" üzerinden "SATIŞGARANTİ"in internet portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma taleplerinde yalnızca, "SATIŞGARANTİ’in Güvenli Hesabı"na para transferini yaparak para borcunun ifasını gerçekleştirebilir. Para borcunun ifasının "SATIŞGARANTİ’in "Güvenli Hesabı" dışında başka şekilde gerçekleştirilmesi durumunda; SATIŞGARANTİ’in işbu sözleşmede belirtilen "Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"ne ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi; "Alıcı" ve "Satıcı"nın hak ve borçları da işbu sözleşmede belirtilen hükümlere tabi değildir. SATIŞGARANTİ, para borcunun ifasında anlaşmalı bankalarla hareket ederek "Alıcı"ya taksitle ödeme kolaylığı sunabilir. Bu durumda ilgili taksitli ödemeye ilişkin koşullar, "SATIŞGARANTİ" tarafından ödemenin gerçekleştirilmesi sırasında "Portal"ın ilgili bölümünden "Alıcı"ya duyurulmaktadır. "Alıcı" taksitli ödemeye karar verir ise, "Portal"ın ilgili bölümünde belirtilen koşulları da kabul etmiş olmaktadır.

2.1.5 "Alıcı", işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde "Satıcı" ile aralarındaki satış akdinin ödeme kısmının ifası amacıyla “SATIŞGARANTİ’in, Güvenli Hesabı"na, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-1’deki süreç tamamlanana kadar bloke edilmek üzere gönderilecektir. "Alıcı", "Satıcı"ya ürünün gönderi bilgilerini göndermesinden sonra ürünü teslim alıp "Güvenli Hesap"taki ürün bedelinin "Satıcı"nın hesabına transferi için "SATIŞGARANTİ Üyelik Hesabı" üzerinden bildirimde bulunacağını veya "Satıcı" tarafından kendisine gönderilen ürünü kabul etmemesi halinde ise, ürünü "Satıcı"ya iade edeceğini ve ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için "SATIŞGARANTİ Üyelik Hesabı" üzerinden bildirimde bulunacağını kabul ve taahhüt eder. "Alıcı" ürünü "Satıcı"ya herhangi bir nedenle iade etmek üzere geri gönderdiği takdirde "SATIŞGARANTİ’İN Güvenli Hesabı"nda tutulan ilgili ürüne ait satış bedeli, ancak "Satıcı"nın ürünü geri aldığına dair " SATIŞGARANTİ Üyelik Hesabı" üzerinden bildirimde bulunması halinde "Alıcı"nın hesabına geri gönderilecektir. “Alıcı” tarafından işbu madde içerisinde belirtilen şekilde onay verilmesi halinde; verilen onay hiçbir şekilde onay geri alınamayacak, bu süreçten sonra ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık ve benzeri durumda “SATIŞGARANTİ”, “Üye”ler arasındaki iletişimi sağlama da dahil olmak üzere herhangi bir yükümlülük altında bulunmayacaktır. "Alıcı" yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, "SATIŞGARANTİ" tarafından "Satıcı"nın kendisine yolladığı ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 48 ( kırk sekiz) saat içinde onay vermeli aksi takdirde ürünü kabul etmiş sayılacağını ve "SATIŞGARANTİ Güvenli Hesabı"nda bulunan söz konusu mala ilişkin ürün bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan "Satıcı"ya transferi için "SATIŞGARANTİ Üyelik Hesabı" üzerinden bildirimde bulunmuş sayılacağını kabul ve beyan eder. "Alıcı” işbu madde içerisinde belirtilen işlemleri işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-1’deki süreçlere, portal dahilinde konuyla ilgili yapılan açıklamalara ve sürelere uygun olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.1.6 "Alıcı", "Satıcı"lar tarafından satıma arz edilen ürün ve hizmetlerin ayıplı olup olmaması, listelenmesi, satışa arzı yasaklı ürünlerden olup olmaması, eksik ifa edilip edilmemesi, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere, ürün ve hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında SATIŞGARANTİ’in görgü ve bilgi sahibi olmadığı ayrıca olması gerekmediğinibunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

2.1.7 "Alıcı", "Satıcı"ya havale edilmesi için "SATIŞGARANTİ’in Güvenli Hesabı"na gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve "Alıcı" tarafından işbu sözleşmenin 2.1.5. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra "Satıcı"nın "SATIŞGARANTİ"e bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte "SATIŞGARANTİ’in Güvenli Hesabı"nda bulunan "Alıcı" ve/veya "Satıcı" nın parası üzerinde "SATIŞGARANTİ"in kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.

2.2 Satıcıların Hak ve Yükümlülükleri

2.2.1 "Satıcı" satıma arz ettiği ürün ve hizmetler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen ürün ve hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. "Satıcı" satıma arz ettiği ürün ve hizmetlerin satışı, ilanı yasak ürünler de dâhil olmak üzere işbu sözleşme hükümlerince belirlenen veya "Portal"ın ilgili yerlerinde belirtilen "Portal"ın ve "Portal"da sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. "Satıcı" satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu "SATIŞGARANTİ"in ürün ve hizmetlerin arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

2.2.2 "Satıcı", satıma arz ettiği ürün ve hizmetle ilgili satın alma talebinde bulunan "Alıcı"ya söz konusu ürün ve hizmetin satışını ilanında belirttiği şekilde gerçekleştireceğini kabul ve taahhüt eder.

2.2.3 "Satıcı", "Alıcı"nın "SATIŞGARANTİ’in Güvenli Hesabı"na parayı göndermesi halinde "Alıcı"ya ürün ve/veya hizmetin satışını gerçekleştireceğini ve ürün ve/veya hizmetin teslimini "Alıcı" ile kararlaştırdıkları ve işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan EK-1’de belirtilen süreç ve sürelere uygun olarak tam ve eksiksiz bir şekilde ifa edeceğini kabul ve taahhüt eder.

2.2.4 "Satıcı", satışa arz ettiği ve ilanında belirttiği ürün veya hizmetlerin yasaklı ürünlerden olmasından, ürün veya hizmetin üretilmesinin, çoğaltılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumlu olduğunu, bu yönde "SATIŞGARANTİ"e yapılan taleplere karşı SATIŞGARANTİ’i her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunma yükümlülüğü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2.5 "Satıcı", işbu sözleşmenin 2.2.2. maddesi doğrultusunda satma yükümlülüğü altına girdiği ürünlerin bedellerinin, SATIŞGARANTİ tarafından yönetilen "SATIŞGARANTİ’in Güvenli Hesabı"na "Alıcı" ve "Satıcı" arasındaki alım-satım işlemi yani ürün veya hizmetin “Satıcı” tarafından fiziki olarak teslimi ve "Alıcı" tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere "Alıcı" tarafından iletileceğini kabul ve beyan eder. "Satıcı", "Alıcı"nın ürünü teslim alıp, "SATIŞGARANTİ’in Güvenli Hesabı"ndaki ürün bedelinin "Satıcı"nın hesabına iletilmesi için SATIŞGARANTİ’e bildirimde bulunabileceğini veya "Satıcı" tarafından kendisine gönderilen ürün veya hizmeti kabul etmeyerek ürün veya hizmeti "Satıcı"ya iade edebileceğini ürün veya hizmet bedelinin kendisine iade edilmesi için SATIŞGARANTİ’e bildirimde bulunabileceğini kabul ve taahhüt eder. "Satıcı", "Alıcı"nın yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde SATIŞGARANTİ’in, "Satıcı"nın "Alıcı"ya yolladığı ürün ve hizmeti "Alıcı"nın kabul etmiş olduğunu varsayacağını ve "SATIŞGARANTİ’in Güvenli Hesabı"nda bulunan söz konusu mala ilişkin ürün bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan "Alıcı" tarafından "Satıcı"ya iletilmesi için SATIŞGARANTİ’e bildirimde bulunulmuş sayılacağını kabul ve beyan eder. "Satıcı" işbu madde içerisinde belirtilen işlemleri işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-1’deki süreçlere, “Portal” dahilinde konuyla ilgili yapılan açıklamalara ve surelere uygun olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2.6 "Satıcı", "Alıcı"ya karşı işbu sözleşme uyarınca ürün veya hizmeti zamanında ve satışa arzında belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan arî olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; ürün veya hizmetin "Alıcı"ya satımı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul eder.”Satıcı” işbu madde içerisinde belirtilen gönderme ve teslim yükümlülüğünü, “SATIŞGARANTİ” tarafından onaylanan kargo firmaları aracılığıyla yerine getireceğini, gönderi ile ilgili bilgileri “SATIŞGARANTİ Üye Hesabı” üzerinden “Portal”a gireceğini, bu yükümlülükleri yerine getirmeden gönderi veya teslim yapması halinde, “Alıcı” tarafından "SATIŞGARANTİ’in Güvenli Hesabı"na gönderilen bedelin kendisine iletilmeyeceğini ve “Alıcı”ya iade edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2.7 "Satıcı", "Alıcı"nın kendisine havale edilmesi için "SATIŞGARANTİ’in Güvenli Hesabı"na gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyon kesildikten ve "Alıcı"nın işbu sözleşmenin 2.1.5. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra "Satıcı"nın "-SATIŞGARANTİ’e bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte ""SATIŞGARANTİ’in Güvenli Hesabı"nda bulunan "Alıcı" ve/veya "Satıcı"nın parası üzerinde SATIŞGARANTİ’in kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.

3. Listeleme Hizmetleri

3.1 Bu “Hizmet” “Üye”lerin “SATIŞGARANTİ Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin “SATIŞGARANTİ” “Portal”ında yer alan kategoriler altında görüntülenmesinin sağlanmasıdır. Listeleme; “SATIŞGARANTİ” “portal”ının dinamik alt yapısı üzerinden “Kullanıcı”ların ilgili kategoriler altında özelleştirdikleri sorguları doğrultusunda “Üye”lere ait ilanların “Kullanıcı” tarafından “SATIŞGARANTİ” tarafından belirlenen sıra dahilinde “SATIŞGARANTİ” ara yüzü üzerinden görüntülenmesidir. Listeleme; “SATIŞGARANTİ” veritabanına gelen sorguların “SATIŞGARANTİ” veritabanı üzerinde çalışan bilgisayar programının döneceği otomatik yanıtların “Kullanıcı”ya gösterilmesi esasına dayanır. Bu sorgu neticesinde görüntülenen ilanlar, “Üye”ler işbu dokümanda belirtilen doping hizmetlerini seçmemiş iseler; otomatik olarak listelenir. “Üye”ler ilanların listelemede farklı şekilde (sorgu sırası; ilanların okunurluğu, ilanların içeriği v.b yönlerden) yer almasını isterlerse; işbu dokümanda yer alan doping hizmetlerinden yararlanmak durumundadırlar.

3.2 İlanlarının hangi kategori altında görüntüleneceğini(n) seçimi öncelikle “Üye”ye aittir. “Üye”nin belirlediği kategorinin ilanının konusuyla ilişkili olmaması durumunda “SATIŞGARANTİ” ilgili ilanının konusuyla ilişkili olan kategori altında görüntülenmesini “Üye”ye herhangi bir bildirimde bulunmadan sağlayabilir.

3.3 “SATIŞGARANTİ” “Portal”ında görüntülenecek ilanların kaç adetinin ücretsiz olacağı; kaç adetinin ise ücretli olacağını belirlemek hak ve yetkisi “SATIŞGARANTİ”e aittir. “SATIŞGARANTİ” bu yetkisini dilediği zaman kullanabilir. “Üye”nin “Portal”da görüntülenen ücretsiz ilanları “SATIŞGARANTİ”in “Üye”ye yapacağı bildirim neticesinde ücretli olarak görüntülenmesi sağlanabilir. Bu durumda “Üye” “SATIŞGARANTİ” tarafından kendisine ücretli olacağı bildirilen mevcut ilanları için “SATIŞGARANTİ” tarafından kendisine bildirilen süre içinde ücret ödeyerek ilanların aynı hüküm ve koşullar çerçevesinde “portal” üzerinden görüntülenmesini sağlayabilir. “Üye” “SATIŞGARANTİ”in belirleyeceği süre içerisinde ilgili ilanlara ilişkin ücreti ödemez ise “SATIŞGARANTİ” bu sürenin bitiminde ücretli olacağını “Üye”ye bildirdiği ilanların “portal” dahilinde görüntülenmesini durdurabilir.

4. Mağaza Sayfaları Hizmetleri

4.1 “Üye”lerin “SATIŞGARANTİ Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin SATIŞGARANTİ tarafından belirlenen ücret karşılığında “Üye”ler tarafından “mağaza” adı altında oluşturulacak sayfalar toplu olarak gösterilmesini sağlayan hizmettir.

4.2 Mağaza Sayfaları Hizmetlerinin kullanım ve yararlanma koşulları Portalın ilgili bölümünde “Üye”lere yönelik açıklamalarda belirtilir. “Üye”ler bu açıklamalarda belirtilen koşullara uymakla mükelleftir.

5. Doping

5.1 Üye”ler Portal dahilinde yayınlanan ilanlarının diğer ilanlardan farklı biçimlerde Portal kullanıcıları tarafından daha kolay ulaşılabilmesi, ilanlarının görsel etkinliğinin arttırılabilmesi gibi amaçlarla “SATIŞGARANTİ” tarafından sunulan ücrete tabi bir takım (Doping) hizmetlerinden yararlanabilirler.

5.2 Bu “Hizmet” sayesinde “Üye”ler “SATIŞGARANTİ Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin listelemede farklı biçimlerde yer almasının sağlayabilirler. İçeriği ve ücreti SATIŞGARANTİ tarafından belirlenen dopinglerden birinin ya da birkaçının Üye tarafından ilanının oluşturulması sırasında seçilmiş olması halinde, söz konusu ilan; Üye tarafından seçilmiş olan doping ya da dopinglerin özelliklerine göre, Listelemede aynı doping ya da dopinglerin seçilmemiş olduğu ilanlardan farklı biçimlerde görüntülenecektir. Doping sadece seçilmiş olduğu ilana aittir,”Üye” tarafından seçilmiş olduğu süre bitiminden önce ya da sonra farklı bir ilana aktarılamaz, dopingin SATIŞGARANTİ kaynaklı sayfa hatalarından ya da SATIŞGARANTİ veri tabanındaki sorunlardan kaynaklı nedenlerle görüntülenmesinde doğacak süre kaybı SATIŞGARANTİ tarafından dopingin süresine sorunlu günler kadar ek yapılmak koşulu ile giderilir.

5.3 Doping içerik ve ücretleri SATIŞGARANTİ tarafından belirlenir. SATIŞGARANTİ söz konusu içerik ve ücretleri “Portal”da Üyelere duyurulmak kaydıyla istediği zaman değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. Dopingi yayında olan ilanın üye tarafından yayından kaldırılması yada bağlı bulunduğu ilanın “Site Kuralları”na aykırı olduğu durumlarda SATIŞGARANTİ ilanı ve dopingi yayından kaldırır ve ilan sahibine (üye’ye) ödeme iadesi yapmaz.

5.4 Hediye Dopinglerin Ücretlendirilmesi Şartı: Kullanıcının mağazayı kapatma isteği halinde ya da mağaza kurallarının ihlali durumunda mağaza kullanım hakkının SATIŞGARANTİ tarafından sona erdirilmesi durumunda; sisteme hediye ya da başka adlar altında olsa bile ücretsiz olarak tanımlanmış olan dopinglerin kullanılmış olanlarına karşılık olan ücret de mağaza kapatma isteği ya da mağaza kullanım hakkının sona erdirilmesi anındaki birim bedelinden hesaplanarak mağaza bedelinden kesilir ve mağaza bedeli bu bedeller kesilmiş olarak iade edilir.

5.5 SATIŞGARANTİ tarafından “Portal”da sunulan doping hizmetlerine" Doping" sayfasından ulaşılabilir.

6. Ek Hizmetler

"Üye"ler, yukarıda sayılan temel "hizmet"lere ek olarak "Portal"dan duyurulan ve kullanım koşulları “Portal”ın ilgili kısımlarında belirtilen "Hizmet"lerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler. "Üye"ler "SATIŞGARANTİ" tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve "Portal"ın ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin "Portal"ın ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

8. SATIŞGARANTİ PORTALI KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

8.1. "Kullanıcı”lar hukuka uygun amaçlarla “Portal” üzerinde işlem yapabilirler. "Kullanıcı”ların “Portal” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili “SATIŞGARANTİ”in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını “Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. SATIŞGARANTİ”, “Kullanıcı”nin ve almış olduğu üründen kaynaklı ayıplı ve eksik ifa yükümlülüklerinden sorumlu değildir.

8.2. “Portal”, "Üye"ler tarafından "SATIŞGARANTİ Veritabanı"na yüklenen "İçerik"lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. "SATIŞGARANTİ", "Kullanıcı"lar tarafından görüntülenen ilan ve "İçerik"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve "İçerik"ler dolayısıyla “SATIŞGARANTİ”in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü “SATIŞGARANTİ”in hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını “Kullanıcı”lar kabul ve taahhüt etmektedir.

8.3. "Kullanıcı" “Portal” dâhilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "SATIŞGARANTİ" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini, izni ve yetkisi olmayan başka gayelerle kullanımda bulunmayacağını, kendisine ya da başka bir kişiye ait veritabanı, kayıt veya rehber yaratmak için kullanmayacağını, siyasi ve ticari amaçlarla kullanmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

8.4. "Kullanıcı"lar “Portal” dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "SATIŞGARANTİ"in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, insan haklarına,kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

8.5. "Kullanıcı"lar, “Portal” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden "Üye" veya "SATIŞGARANTİ"in amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür.

8.6. "SATIŞGARANTİ", 5651 Sayılı Yasa uyarınca "Yer Sağlayıcılığı Faaliyet Belgesi"ne sahiptir. 5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca "Yer Sağlayıcı"lara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla "Kullanıcı"ların “Portal” üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

8.7. "SATIŞGARANTİ", "Kullanıcı" bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. "SATIŞGARANTİ" aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, “Portal”ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. ”SATIŞGARANTİ” süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için, işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarabilir ve bu firmalar tarafından yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak Kullanıcı bilgileri işlenebilir.

8.8. SATIŞGARANTİ, çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFSlarının SATIŞGARANTİ’e yönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

8.9. “Portal” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya "SATIŞGARANTİ"in “Kullanım Koşulları” çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; "SATIŞGARANTİ’in her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.

8.10. “SATIŞGARANTİ”, “ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve “SATIŞGARANTİ Arayüzü”nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “SATIŞGARANTİ” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “SATIŞGARANTİ” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; "SATIŞGARANTİ’in talep, dava ve takip hakları saklıdır.

8.11."Portal"ın bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, "Portal"ın iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde "Site"ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data trawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, "Site"nin ve "Portal"daki içeriğin “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; "SATIŞGARANTİ"in her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; “SATIŞGARANTİ”, “Kullanıcı”yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. “Kullanıcı” bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden “bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

8.12. “Portal”da verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan “SATIŞGARANTİ”in sorumlu tutulamayacağını “Kullanıcı” kabul ve taahhüt etmektedir.9. İLAN VERİLMESİ, SATIŞA ARZI, LİSTELENMESİ YASAKLI ÜRÜN ve HİZMETLER

SATIŞGARANTİ.com portalında ilanı verilmesi, satışa arzı ve listelenmesi yasaklı olan ürün ve hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda belirtilmektedir.

SATIŞGARANTİ bu ürün ve hizmetlere ilişkin portalın ilgili bölümünde yapacağı açıklamalar doğrultusunda aşağıda örnek olarak belirtilen ürün ve hizmetlere eklemeler yapabilir.

Üye”ler SATIŞGARANTİ portalında belirtilen ilanı verilmesi, satışa arzı ve listelenmesi yasaklı olan ürün ve hizmetleri güncel olarak takip etmek ve verdiği ilanlarının bu özellikleri taşımadığından emin olmak zorundadır.

SATIŞGARANTİ.com portalında ilanı verilmesi, satışa arzı ve listelenmesi yasaklı olan ürün ve hizmetlerin güncel listesine bu sayfadakilerle ile sınırlı olmamak kaydıyla Yasaklı Ürünler sayfasından ulaşılabilir.

İlan verenler, ilanlarından SATIŞGARANTİ tarafından uygun görülenlerin, SATIŞGARANTİ tarafından uygun görülen süre boyunca “İlginç İlanlar” kategorisinde yayınlanmasına, SATIŞGARANTİ tarafından seçilen ilanların sosyal medyada, basın bülteninde, sair mecralarda yayınlanmasına onay vermektedir.

10. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"SATIŞGARANTİ", dilediğinde, tek taraflı olarak işbu "Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda “Portal”da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu "Kullanım Koşulları" “Kullanıcı”nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

11. Kullanıcı Profilinde Değişiklik

"Portal": www.SATIŞGARANTİ.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.

"Kullanıcı": “Portal”a çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

"Üye": www.SATIŞGARANTİ.com portalına üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

Üyelik”: "Portal"ın ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından "Portal"a üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise, ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve "SATIŞGARANTİ" tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

"Alıcı": İşbu sözleşmede belirtilen "Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi" hizmetini kullanmak suretiyle; "Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi" üzerinden "Satıcı" tarafından satışa arz edilen mal ve hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi olan "Üye".

"Satıcı": İşbu sözleşmede belirtilen "Güvenli Elektronik Ticaret" hizmetini kullanmak suretiyle, hukuken çekişmesiz olarak her türlü tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri "Üye"ye yönelik olarak satışa arz eden gerçek ve/veya tüzel kişi "Üye".

"Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi" (Kısaca “GET”): "Alıcı" ve "Satıcı" arasında düzenlenen satış akdinin "ödemeye" ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak işbu sözleşme'de belirtilen koşullar dahilinde "SATIŞGARANTİ" tarafından sağlanan hizmet.

SATIŞGARANTİ Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): "Portal" içerisinde "Üye"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla "SATIŞGARANTİ" tarafından ortaya konulan uygulamalar olup, Ek-2’de tanımlanmaktadır. "SATIŞGARANTİ", "Portal" içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde "Üye"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman "Hizmet"lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. "SATIŞGARANTİ" tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, "SATIŞGARANTİ" tarafından ilgili "Hizmet"in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu “Portal”dan "Üye"ye duyurulur.

Kullanıcı Profili; kullanıcıların geçmişte “SATIŞGARANTİ” “portal”ı üzerinden “Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”nden yararlanmak suretiyle yapmış oldukları alım satım işlemleri neticesinde diğer alıcı ve satıcıların değerlendirmeleri doğrultusunda verdikleri puanlar ve yaptıkları yorumların görüntülendiği bilgi sayfalarıdır.

Üye Profili değerlendirme sistemi, "Üye"ler arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi, "Üye"lerin ve "Kullanıcı"ların diğer "Üye"ler hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla tamamen "Üye"lerin inisiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Üye Profiline yeni mesajlar girme hakkı ve yetkisi sadece "Üye"lere ve "SATIŞGARANTİ"e aittir. "Üye"ler kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece "SATIŞGARANTİ" "Hizmet"leri ve "Portal"ı kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda gireceklerdir.

Üye Profili oluşturulurken ve kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken "Üye"lerin yaptıkları yorum ve puanlamalara ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk yorumu ekleyen ve puanlamayı yapan "Üye"ye aittir. "SATIŞGARANTİ" Kullanıcı Profillerinde bulunan yorum ve puanlamalardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir. “SATIŞGARANTİ”in söz konusu yorum ve puanlamaların adil veya doğru olup olmadığına yönelik bir araştırma ya da değerlendirme yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Diğer alıcı ve satıcılar tarafından yapılan yorum ve verilen puanlar her bir “Güvenli Elektronik Ticaret” işlemi için 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere gerçekleştirilebilmektedir. Söz konusu yorum ve puanlamalar değiştirilemez, silinemez, aynı “Güvenli Elektronik Ticaret” işlemi için tekrar oy verilemez.

"Üye"ler hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Üye Profili değerlendirme sistemini manipüle edecek, işlemde bulunduğu karşı taraf “Üye”yi kendi profili ile ilgili olumlu yorumda bulunmaya zorlama veya olumsuz yorumda bulunmayı engellemeye yönelik davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde konuyla ilgili SATIŞGARANTİ’in meydana gelen tüm zararını tazmin edeceklerini ve SATIŞGARANTİ’in tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve "Üye"nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

"Üye"ler, kendileri için oluşturulmuş üye profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir "Üye"ye devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. "Üye"nin kendisi için oluşturulmuş üye profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde "Üye"ler SATIŞGARANTİ’in tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve "Üye"nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

Kullanıcılar kendileri tarafından yapılan yorumların aşağıda sayılan kategorilerden birine dâhil olması halinde “SATIŞGARANTİ”in söz konusu yorumu kaldırma ve/veya yorum sahibinin “SATIŞGARANTİ” üyeliğini askıya alma ya da son verme hakkına sahip olduğunu, “SATIŞGARANTİ”in yorumların içeriğine dair herhangi bir sorumluluğun bulunmadığını, yorumlardan kaynaklı olarak doğan her türlü zararı kendisinden talep edilmesi halinde nakden ve defaten tazmin edeceğini ve “SATIŞGARANTİ”in yorumlardan kaynaklanan cezaları kendisine rücu edebileceğini kabul,beyan ve taahhüt ederler:

1.      Yorumun karalama veya iftira niteliğinde ya da onur kırıcı veya yasadışı nitelikte olduğunun bir mahkeme kararıyla tespit edilmiş ve söz konusu kararın SATIŞGARANTİ'e sunulmuş olması,

2.      Yorumun propaganda içerikli parti ve siyaset yazısı, argo ve ırkçı ifadeler içermesi,

3.      Yorumun genel ahlaka aykırı, kişilik haklarını zedeleyici veya küçük düşürücü ifadeler içermesi,

4.     Yorumun, hakkında yorum yapılan kullanıcının tüm SATIŞGARANTİ kullanıcılarına açık mevcut bilgileri dışındaki kişisel verilerini(adresini, telefonunu, e-posta adresini, vb.) içermesi,

5.      Yorumun SATIŞGARANTİ'e, yanlış ve/veya sahte kullanıcı bilgisi vermiş olan ve kendisine ulaşılamayan kullanıcılar tarafından yapılmış olması,

6.      Yorumun olumsuz nitelikte olup yanlışlıkla başka bir kullanıcıya verilmiş olması ve bu durumun yorum sahibi kullanıcı tarafından “SATIŞGARANTİ” e bildirilmesi,

7.      Yorumun link veya script içermesi.

"Üye"lerin, SATIŞGARANTİ tarafından portalda belirtilen kuralları veya işbu sözleşmenin ve eklerinin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, SATIŞGARANTİ tarafından kullanıcı profillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul ve beyan ederler.

12. Mağaza Kullanım Kuralları

Kurumsal Üye”: “Portal”a üye olan, "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden Kurumsal “Üyelik Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan ve ticari faaliyet gösteren “Kullanıcı”dır.

Mağaza”: “Kurumsal Üye”nin “Portal” üzerindeki ticari faaliyetlerini yürütebilmesi için satın alması zorunlu olan, ilanlarını girebildiği, yönetebildiği ve sergileyebildiği “SATIŞGARANTİ” ürünüdür. “Peşin Ödemeli Mağaza” ve “Aylık Ödemeli Mağaza” olmak üzere 2 tip “Mağaza” bulunmaktadır. Bu ürüne sahip olmadan Kurumsal Üye “Portal”ın sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanamaz.

Peşin Ödemeli Mağaza”: “Kurumsal Üye”lerin kullanabildiği, 6 ay veya 12 ay süreli olarak satılabilen “Mağaza”lar “Peşin Ödemeli Mağaza” olarak tanımlanmaktadır.

Aylık Ödemeli Mağaza”: Ticari faaliyet gösterdiği doğrulanmış olan “Kurumsal Üye”lerin kullanabildiği, ilan “Paket”lerinin aylık ödemeli olarak sunulduğu, EMLAK, VASITA, KİRALIK ARAÇ, MOTOSİKLET, İŞ MAKİNALARI & SANAYİ, İKİNCİ El ve SIFIR ALIŞVERİŞ, YEDEK PARÇA AKSESUAR DONANIM & TUNİNG, GÜNLÜK KİRALIK, kategorisindeki “Mağaza”lar, “Aylık Ödemeli Mağaza” olarak tanımlanmaktadır.

Moderasyon”: “Mağaza” açma başvurusu için “Kullanıcılar”ın beyan ettikleri firma bilgilerinin doğruluğunun, SATIŞGARANTİ Müşteri Hizmetleri tarafından kontrol edildiği süreçtir.

Kategori”: “Portal”da verilen ilanlar EMLAK, VASITA, İKİNCİ El ve SIFIR ALIŞVERİŞ, YEDEK PARÇA AKSESUAR DONANIM & TUNİNG, İŞ MAKİNALARI & SANAYİ, GÜNLÜK KİRALIK, KİRALIK ARAÇ, MOTOSİKLET, başlıklarında gruplanmakta olup, her biri “Kategori” olarak tanımlanmaktadır.

Paket”: “Kurumsal Üye”nin bir fatura dönemi boyunca kullanabileceği, içerdiği ilan sayısı ve konumu önceden tanımlanmış ilan verme limitidir.

Ek İlan”: “Kurumsal Üye”nin veya “Alt Kullanıcı”larının bir fatura dönemi boyunca paketindeki ilan limitini doldurduktan sonra yeni ilan vermesi veya süresi biten ilanı yeniden yayına almasıdır.

Galerim”: “Kurumsal Üye” tarafından talep edilmesi halinde “Kurumsal Üye” adına “Kurumsal Üye”nin beyan ettiği bilgilerle 1 (bir) adet ile sınırlı olmak üzere sunulan, alan adı tescili başvurularının yapılması ve yönetilmesi ile “Kurumsal Üye”ye web sitesi yer sağlayıcılığı sağlayan, “Mağaza”sına girdiği ilanların yer sağlanan web sitesine aktarılmasını gerçekleştiren, VASITA ve KİRALIK ARAÇ kategorilerindeki “Aylık Ödemeli Mağaza”lara sunulan üründür.

Emlak Ofisim”: “Kurumsal Üye” tarafından talep edilmesi halinde “Kurumsal Üye” adına “Kurumsal Üye”nin beyan ettiği bilgilerle 1(bir) adet ile sınırlı olmak üzere sunulan, alan adı tescili başvurularının yapılması ve yönetilmesi ile “Kurumsal Üye”ye web sitesi yer sağlayıcılığı sağlayan, sadece EMLAK kategorisindeki “Peşin Ödemeli Mağaza” ve “Aylık Ödemeli Mağaza”lara sunulan, “Portal” kapsamındaki “Emlak Portföy Yönetim Sistemi” ürünüdür.“

Mağaza Kullanım Kuralları’nın aşağıdaki 1-3. maddeler arasında düzenlenen bölümü tüm “Mağaza”lar için, 4-10. maddelerde düzenlenen bölümü ise “Aylık Ödemeli Mağaza”lar için uygulanacaktır. “Peşin Ödemeli Mağaza” ile “Aylık Ödemeli Mağaza”nın iptaline ilişkin düzenlemeler 11. Maddede yer almaktadır.

1. Mağaza Kullanım Kuralları

1.1 Mağaza Kullanım Kuralları; “Kurumsal Üye”lerin “Mağaza” kullanımına ilişkin kuralları içermekte olup, Kurumsal “Üyelik Sözleşmesi” ve ekleri ile birlikte hüküm doğuracaktır. İşbu “Mağaza Kullanım Kuralları”nda düzenleme olmayan durumlarda, Kurumsal “Üyelik Sözleşmesi” ve eklerinde yer alan düzenlemeler geçerli olacak, ikisi arasında çelişki olması halinde; işbu “Mağaza Kullanım Kuralları” üstün tutulacaktır. “SATIŞGARANTİ”, herhangi bir zamanda “Mağaza Kullanım Kuralları”nı değiştirme hakkını saklı tutmakta olup, yapılan değişiklikler ve kampanyalar “Portal”da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecektir. “Kurumsal Üye”nin, değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren “Mağaza”yı kullanmaya devam etmesi, değişen kuralları otomatik olarak kabul ettiği anlamına gelecektir.

1.2 “Kurumsal Üye”nin açacağı “Mağaza” adının listelerde doğru görüntülenmesi için, ‘Firma Adı’ olarak girilmesi gerekir. “Mağaza” adında ikon, sembol ve işaret kullanılamaz.

1.3 “Mağaza”nın adı, açıklaması, logosu, alt başlığı, özel kategori adları, tanıtım sayfaları, ilan başlığı ve açıklamalarında; siyasi ifadeler ile genel ahlak kurallarına, kişilik haklarına ve hukuka aykırı ifadeler, e-posta ve internet sitelerine yönlendiren link, görsel ve bunu anımsatan (.com, .net, .org, .edu vb.) ifadeler kullanılamaz. “Mağaza”nın adı, 3. şahıslarca tescil edilmiş bir firma unvanı veya marka olamaz.

1.4 “Kurumsal Üye”nin davet ettiği “Alt Kullanıcı”ların da “Mağaza Kullanım Kuralları”nı onaylaması zorunludur.

1.5  “Mağaza” sadece bir adet firmaya ya da franchise firmalar da dahil olmak üzere firmanın tek bir şubesine hizmet sağlar. Şubesi olan firmalar söz konusu olduğunda, her bir şube için ayrı “Mağaza” satın alınmalıdır. Bir “Mağaza”da birden fazla firmaya ya da bir firmanın birden fazla şubesine ait ilan yayınlanamaz. “SATIŞGARANTİ”, şube varlığının belirlenmesinde adres bilgisinin farklı olması ölçütüne göre hareket edebilecektir. “Mağaza” veya “Mağaza”dan kaynaklanan hakların tamamı veya bir kısmı üçüncü bir kişiye kullandırılamaz, devredilemez veya herhangi bir şekilde bunlardan faydalandırılamaz.  

1.6 “Mağaza” içerisinde ancak" Yasaklı Ürünler Listesi" nde yer almayan ve yürürlükteki yasalar ile diğer mevzuata uygun ürünler satışa sunulabilir.

1.7 “Mağaza” içerisinde ürünler satışa sunulurken" İlan Verme Kuralları" na uygun olarak ilan verilmelidir.

1.8 “Mağaza” sürelerinde 1 ay, standart olarak ‘30 gün’ olarak kabul edilmektedir.

1.9 Sadece “Kurumsal Üye”ler “Mağaza” açabilirler. “Mağaza” açmak için tüzel kişilerin Vergi Dairesi ile Vergi Numarası’nı, şahıs şirketlerinin TC Kimlik No’larını ve tüm “Kurumsal Üyeler” “SATIŞGARANTİ” tarafından talep edilen diğer bilgileri, sisteme eksiksiz ve doğru olarak girmeleri gerekmektedir.

1.10 “Peşin Ödemeli Mağaza” içerisindeki ilanlar" Limitler" dahilinde yayınlanır. “Aylık Ödemeli Mağaza”lar içerisinde ilanlar ise 4. ve 8. maddelerdeki kurallara göre yayınlanır.

1.11 “Kurumsal Üye”ler “Kategori” bazında 1 (bir) adet “Mağaza” açabilmektedir.  “Mağaza”da tek “Kategori”de ilan verilebilecek olup, farklı “Kategori”de ilan verilmek istenmesi halinde; yeni bir “Mağaza” satın alınmalıdır.  “. “Aylık Ödemeli Mağaza”lar ise 5. maddedeki kurallara göre “Mağaza” açabilirler.

1.12 Aynı Kullanıcı Adı, Telefon Numarası, Adres, Vergi Numarası veya TC Kimlik Numarası ile birden fazla “Mağaza” satın alınamaz.

2. Toplu Doping Kullanım Koşulları

2.1 “Doping”, ilanın ön plana çıkarılarak, belirlenen fiyat ile çok daha fazla kişi tarafından görüntülenmesini sağlayan üründür. “Toplu Doping” ise birden fazla dopingin tek seferde satın alınabilmesi imkânı olup, sadece “Kurumsal Üye”ler ile “Alt Kullanıcılar”ı tarafından satın alınabilir.

2.2 Her bir “Doping”in kullanım süresi, “Doping”li ilanın yayınlanmasından itibaren minimum 1 (bir) haftadır. “Doping”in süresi bitmeden iptal edilirse ücret iade edilmez. Her bir ilanda kullanılan “Doping”, sadece kullanıldığı ilan için geçerlidir, başka bir ilana aktarılamaz.

2.3 “Doping”li ilan silindiğinde veya yayından kaldırıldığında o ilana uygulanmış “Doping” tamamen kullanılmış olur ve “Doping”in henüz kullanılmamış olan süresi artık kullanılamaz veya herhangi bir ücret iadesi talep edilemez.

2.4 “Toplu Doping” alan “Kurumsal Üye”, Kurumsal Üyeliği sonlandığında kalan “Doping”leri, “Kurumsal Üyelik”ini yenileyene dek kullanamaz.

2.5 “Toplu Doping” ile alınan “Doping”lerin kullanım süresi “Doping”lerin sisteme tanımlandığı andan itibaren 180 gündür. 180 gün içinde kullanılmayan “Toplu Doping”ler kullanılmış sayılır ve geçerliliğini yitirir. Bunlara ilişkin herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

2.6 “Toplu Doping” alımlarında alınan “Doping”ler farklı “Doping”lerle değiştirilemez.

2.7 “Toplu Doping”, bu “Doping”i alan “Kurumsal Üye” için geçerlidir, başka “Kurumsal Üye”ye aktarılamaz.

2.8 “Toplu Doping”ler, kampanyalı “Toplu Doping” satışları ve/veya sair çeşitli kampanyalar kapsamında verilen ücretsiz/hediye “Doping”ler iade edilemez.

2.9 “Mağaza” kullanımının “SATIŞGARANTİ” tarafından pasif hale getirilmesi halinde; “Mağaza”ya tanımlanmış “Toplu Doping”lerin iadesinde, tahsil edilen birim fiyat üzerinden hesaplama yapılır. Kullanılmış olanlara karşılık olan ücret, Kurumsal Üyeliğin “SATIŞGARANTİ” tarafından sona erdirilmesi anındaki birim bedelden hesaplanarak “Toplu Doping” bedelinden kesilir ve bakiye bedel iade edilir. Ancak kampanyalı “Toplu Doping” satışları ve/veya sair çeşitli kampanyalar kapsamındaki “Toplu Doping”ler iade kapsamına dahil edilmez."

3. Kampanya Koşulları

3.1 “SATIŞGARANTİ”, zaman zaman “Mağaza”lara yönelik çeşitli kampanya, çekiliş, vs. düzenleme hakkına sahiptir. “Mağaza”lar, bu kampanya, çekiliş ve sair etkinliklere sadece kendi ‘Kullanıcı Adı’nı kullanarak katılabilir. “Alt Kullanıcı”lar tarafından ‘Kullanıcı Adı’ ile yapılan işlemler “Kurumsal Üye”ye kampanya ve/veya çekilişe katılım hakkı kazandırmaz.

3.2 SATIŞGARANTİ tarafından düzenlenen bu tip kampanya ve çekilişlere ilişkin genel koşullar aşağıdaki şekilde belirtilmiş olup; “SATIŞGARANTİ”in herhangi bir kampanya ya da çekiliş ile ilgili olarak farklı veya ek koşulları belirleme hakkı saklıdır.

3.2.1 Herhangi bir çekiliş ve kampanyadan faydalanılması için, çekiliş veya kampanyaya katılma hakkı veren işlemin “SATIŞGARANTİ” tarafından belirlenen çekiliş ve/veya kampanya süresi içerisinde gerçekleştirilmiş olması zorunludur.

3.2.2 Çekiliş ve/veya kampanyaya katılma hakkı veren işlemin çekiliş ve/veya kampanya sonuçlanmadan evvel herhangi bir nedenle geri alınması, iadesi gibi durumlarda, “Kurumsal Üye” çekiliş ve/veya kampanyaya katılım hakkını da kaybeder. “Mağaza”, ilgili işlemin çekiliş ve/veya kampanyanın sona ermesini takiben kesinlikle geri alınamayacağını, iade edilemeyeceğini kabul eder.

3.2.3 Herhangi bir kampanya veya çekilişe katılabilmek veya kampanya veya çekiliş sonucundan yararlanabilmek için “Kurumsal Üyelik”in “SATIŞGARANTİ” tarafından veya “Kurumsal Üye” tarafından iptal edilmemiş olması gereklidir.

4. Aylık Ödemeli Mağaza Kuralları

4.1 “Aylık Ödemeli Mağaza”ya geçiş yapan veya ilk kez “Aylık Ödemeli Mağaza” alan “Kurumsal Üye”ler “Peşin Ödemeli Mağaza”ya geçiş yapamazlar.

4.2 “Aylık Ödemeli Mağaza” açtıktan sonra VASITA kategorisi için GALERİM ürünü almak isteyen “Kurumsal Üye" Galerim Sözleşmesi" linkinde yer alan Galerim Sözleşmesi’ne tabi olacaktır.

4.3 “Aylık Ödemeli Mağaza” açtıktan sonra EMLAK kategorisi için EMLAK OFİSİM ürünü almak isteyen “Kurumsal Üye" Emlak Ofisim Sözleşmesi" linkinde yer alan Emlak Ofisim Sözleşmesi’ne tabi olacaktır.

5. “Aylık Ödemeli Mağaza”  Açma Talebi

5.1 Kullanıcı, “Aylık Ödemeli Mağaza” açma talebini “SATIŞGARANTİ”e üç şekilde bildirebilir:

5.1.1 Önceden açılan “Peşin Ödemeli Mağaza”nın süresinin sona ermesi üzerine “Aylık Ödemeli Mağaza” talebinde bulunma

5.1.2 Önceden açılan “Peşin Ödemeli Mağaza”nın süresi sona ermeden “Aylık Ödemeli Mağaza” talebinde bulunma

5.1.3 “Portal” üyesi olmayan yeni kullanıcı tarafından “Aylık Ödemeli Mağaza” talebinde bulunma

5.2 ”Aylık Ödemeli Mağaza” talebinde bulunma, Müşteri Hizmetleri veya Satış Ekipleri ile görüşme ile gerçekleştirilir. “Kullanıcı”, mevcut “Peşin Ödemeli Mağaza”sının süresi sona ermeden “Aylık Ödemeli Mağaza” talebinde bulunmuşsa, ödenmiş bedelden kullanmadığı döneme ilişkin bakiye bedel “Aylık Ödemeli Mağaza”ya tanımlanır. Bu durumda “Kullanıcı”nın yayındaki ilanları, mevcut ilan yayın süreleri sona erene kadar yayında kalmaya devam edecektir. “Kurumsal Üye”nin mevcut mağazasındaki ilanlarının ilan yayın süresi sona erdikten sonra tekrar yayına alınması ise; ancak aşağıda 8. maddede belirtilen şartlara uygun olması halinde mümkündür.   

5.4 “Üyelik”i kapanmış ya da kapatılmış eski kullanıcılar, aynı Kullanıcı Adı, Vergi Numarası veya TC Kimlik Numarası ile “Üyelik”lerini yeniden açmak istediğinde, önceki dönemlerden kalan ödenmemiş faturaları ödenmiş olmalıdır. 

6. “Aylık Ödemeli Mağaza”nın Kontrolü - "Moderasyon”

6.1 “Aylık Ödemeli Mağaza”da  “Moderasyon” sürecinde Ticari Unvan, Vergi Dairesi, TC Kimlik No/Vergi No, Adres, Telefon No gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın diğer firma bilgilerinin doğruluğu ve uygunluğu kontrol edilir.

6.2 Madde 6.1’de yer alan bilgilerin doğruluğundan “Kurumsal Üye” sorumludur. Bilgilerin doğruluğunun teyidi için gerekli durumlarda ek belge istenebilir.

6.3 Eksik veya hatalı olduğu tespit edilen bilgilerin düzeltilmesi “SATIŞGARANTİ” tarafından talep edildiğinde, “Mağaza” açılışı için düzeltmenin tamamlanması beklenecektir. Düzeltme taleplerinin 7 gün içinde yerine getirilmemesi halinde, “Mağaza” satın alma talebi iptal edilecektir.

6.4 “Moderasyon”u tamamlanmış olan bilgilerde değişiklik olması halinde; “Kurumsal Üye” 30 gün içinde Portal üzerinde bilgileri güncelleyerek “SATIŞGARANTİ”i bilgilendirecektir. Bilgilendirme sırasında girilen bilgilerin “Moderasyon”u tamamlanana kadar değişiklik öncesi bilgilere göre işlem yapılacaktır.

6.5 “Kurumsal Üye”nin gerçeğe aykırı veya hatalı bilgiler verdiğinin tespit edilmesi üzerine “Mağaza”sı ve “Kurumsal Üyeliği” derhal iptal edilebilir. “Mağaza”sı iptal edilen “Kurumsal Üye”, “SATIŞGARANTİ”in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı doğrudan veya dolaylı zararlarından sorumlu olacaktır.

6.6 Aynı “Mağaza” adı ve/veya “Mağaza” logosu altında birden fazla mağazanın faaliyet göstermesine izin verilmez. Aynı “Mağaza” adı ve “Mağaza” logosunu kullanmak isteyen “Kurumsal Üyeler”den, farklı adreslerde faaliyet gösterdiklerini belgeleyen şube faaliyet belgeleri sunması istenir. Yapılan kontrollerde bu kurallara aykırı faaliyet gösteren “Mağaza” tespiti halinde, “SATIŞGARANTİ” bu “Mağaza”yı kapatma hakkını saklı tutar.

7. Abonelik Yaşı ve Rozet Alımı

7.1 “Abonelik Yaşı”, “Kurumsal Üye”nin “SATIŞGARANTİ” nezdindeki “Mağaza” sahipliği süresidir ve o “Kullanıcı Adı” ile “SATIŞGARANTİ”de ilk kez “Mağaza” açılan tarihte başlar. “Mağaza” açıldığı tarihte “Kurumsal Üye”nin “Abonelik Yaşı” 1 (bir) olup, her 12 aylık sürenin tamamlanması üzerine “Abonelik Yaşı” bir yaş artacaktır. “Kurumsal Üyelik”in herhangi bir sebeple iptal edilmesi veya “SATIŞGARANTİ” tarafından “Mağaza”nın kapatılması halinde aynı Kullanıcı Adı ile 60 gün içinde yeniden “Mağaza” açılmazsa; “Abonelik Yaşı” sıfırlanır ve sıfırlama sonrası “Kurumsal Üye”nin açtığı yeni “Mağaza”nın “Abonelik Yaşı”, yeni “Mağaza”nın açılış tarihi itibariyle başlar.

7.2 Her “Kurumsal Üye”, “Abonelik Yaşı” esas alınarak bir rozet sahibi olacak ve bu rozet “Kurumsal Üye”nin “Mağaza” ilanlarında ve “Mağaza” web sayfasında görüntülenecektir. “Kurumsal Üye”, rozetin yalnız abonelik süresi ile ilgili bir bilgilendirme niteliğinde olduğunu, “Kurumsal Üye” veya “Kurumsal Üye” tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin herhangi bir şekilde “SATIŞGARANTİ” tarafından desteklendiği şeklinde yorumlanmayacağını ve site kullanıcılarına bu kapsamda beyanlarda kesinlikle bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

7.3 “Mağaza” kurallarına “Kurumsal Üye”nin veya “Alt Kullanıcı”nın uymadığının tespiti halinde, “Mağaza”ya geçici veya sürekli kapatma yaptırımı uygulanabilir. Yaptırım uygulanması durumunda, “Mağaza” tekrar açılsa dahi rozette gözüken Abonelik Yaşı sıfırlanmış olacaktır.8. Paketler

8.1 “Mağaza”nın kullanılabilmesi için “Aylık Ödemeli Mağaza”ya en az 1 “Paket” bağlanmış olmalıdır. “Paket” olmadan “Mağaza” sahibi olunamaz. “Aylık Ödemeli Mağaza”nın ücreti, “Mağaza”ya bağlanmış olan “Paket”lerin bedelleri ile, varsa “Ek İlan” bedellerinin toplamından oluşur.

8.2 “SATIŞGARANTİ” tarafından sunulan “Paket” seçenekleri arasından, il, kategori ve ilan sayısı bazında “Paket” seçimi yapacaktır (Örneğin: İzmir Vasıta 50 Paketi gibi). Aynı “İl” içerisinde kullanılmak üzere tek bir “Paket” alınabilecektir. “Paket”ler sadece satın alındığı “İl” için kullanılabilecek olup, başka il için o “İl”e ilişkin “Paket” satın alınmalıdır.

8.3 “Paket”ler, taahhütlü veya taahhütsüz olarak satın alınabilecek olup, iptal edilmek istendiğinde:

8.3.1 Taahhütlü Paket’te: “Kurumsal Üye” taahhüt ettiği süreden önce “Taahhütlü Paket”ten çıkmak isterse; seçtiği paketin iptali ilgili fatura dönemi sonunda gerçekleşecek olup, taahhüt dönemi boyunca almış olduğu indirim, “Taahhütsüz Paket”lerin o dönemdeki aylık ücretlerine göre hesaplanır. Diğer yandan taahhüt dönemine ilişkin kalan ayların paket bedeli toplamı hesaplanır. İki hesaplama sonucu karşılaştırılarak, “Kurumsal Üye” açısından daha düşük olan bedel “Kurumsal Üye”ye “Taahhüt İptal Bedeli” olarak fatura edilir. “Kurumsal Üye” bu fatura tutarını 10 gün içinde “SATIŞGARANTİ”e ödemekle yükümlü olacaktır.

8.3.2 Taahhütsüz Paket’te: “Kurumsal Üye” seçtiği paketin iptali ilgili fatura dönemi sonunda gerçekleşecek olup, o döneme ilişkin herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.

8.3.3 “Kurumsal Üye” haklı ve geçerli bir sebep olmaksızın geri ödeme (chargeback) talebinde bulunursa;

Taahhütlü Paket’te; Fatura bedelinin tahsil edilememiş olması üzerine Mağaza’sı kapatılacak, “Kurumsal Üye” Mağaza Kullanım Kuralları’nın 8.3.1 maddesine göre hesaplanacak Taahhüt İptal Bedeli’ni ve kredi kartına geri ödeme talebi (chargeback) üzerine iade edilen fatura bedellerini 10 gün içinde SATIŞGARANTİ’e ödemekle yükümlü olacaktır.

Taahhütsüz Paket’te ise; fatura bedelinin tahsil edilememiş olması üzerine Mağaza’sı kapatılacak ve kredi kartına geri ödeme talebi (chargeback) üzerine iade edilen fatura bedelini “Kurumsal Üye” 10 gün içinde SATIŞGARANTİ’e ödemekle yükümlü olacaktır.

8.4 Aksi kararlaştırılmadıkça “Paket”lerin süresi aylık olarak tanımlanmakta olup, “Kurumsal Üye” “Paket” iptali talebini “Müşteri Hizmetleri”ne bildirmediği sürece “Paket” tanımlaması aylık bazda kendiliğinden yenilenir. “Paket” iptal talepleri, “SATIŞGARANTİ” Müşteri Hizmetleri’ne bildirilecektir. Talep üzerine iptal işlemi “Paket”in süresi sona erdiğinde gerçekleştirilecek olup, “Paket” süresi sona erene dek “Kurumsal Üye” mevcut “Paket”ini aynen kullanmaya devam edebilecektir. Ancak “Paket” iptal talebini takiben “Kurumsal Üye” “Ek İlan” kullanımı yapamayacaktır. Satın alınan “Paket”in faturasının kesilmesi “Kurumsal Üye”nin tercihine göre ayın 1., 10. veya 20.günü yapılacağından, “Kurumsal Üye” iptal talebini en geç fatura kesim tarihinden 1 gün önce mesai saati bitimine kadar bildirmiş olmalıdır.

8.5 “Paket”ler arası geçiş talepleri, SATIŞGARANTİ Müşteri Hizmetleri’ne iletilecektir. “Paket” geçişleri, mevcut “Paket”e ilişkin “Kurumsal Üye”nin taahhüdü bulunup bulunmadığına göre aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde gerçekleştirilecektir:

İşlem

Türü

Mevcut Durum

Yeni Durum

Paket” Değiştirme İmkanı

Açıklama

Üst Pakete Geçiş

Taahhütlü

 Taahhütlü

Var

Yeni “Paket” kalan taahhüt süresi boyunca taahhütlü olarak kullanılır

Üst Pakete Geçiş

Taahhütsüz

 Taahhütlü

Var

Paket süresi bitiminde geçiş yapılabilir veya paket süresi bitmeden aynı dönem içinde üst pakete geçiş yapılabilir. “Paket” kullanılmaya başladığı an itibari ile taahhüt süresi başlar. 

Üst Pakete Geçiş

Taahhütsüz

 Taahhütsüz

Var

 -

Üst Pakete Geçiş

Taahhütlü

 Taahhütsüz

Yok

 -

Alt Pakete Geçiş

Taahhütlü

 Taahhütlü

Var

Taahhüt süresi içinde bir kere geçiş yapılabilir ve geçiş en fazla 2 seviye alt pakete kadar gerçekleştirilebilir.

Alt Pakete Geçiş

Taahhütsüz

 Taahhütsüz

Var

 -

Alt Pakete Geçiş

Taahhütsüz

 Taahhütlü

Var

Paket süresi bitiminde geçiş yapılabilir. “Paket” kullanılmaya başladığı an itibari ile taahhüt süresi başlar.

Alt Pakete Geçiş

Taahhütlü

 Taahhütsüz

Yok

 -

8.6 “Kurumsal Üye”nin “Paket” değişikliği yapabilmesi için, ödenmemiş faturası bulunmamalıdır. “Kurumsal Üye”, yeni “Paket” limitinden hemen faydalanmak isterse; geçiş öncesi kullanılan “Paket” ile geçiş yapılan “Paket” tutarı arasındaki fark, takip eden faturaya eklenir. “Kurumsal Üye”, yeni “Paket” limitinden derhal faydalanmayı tercih etmezse, bir sonraki dönemin başında yeni “Paket”e geçiş yapar. “Alt Paket”e geçişler, sadece dönem sonu itibariyle gerçekleştirilebilir.

8.7 “Taahhütlü Paket” sahibi “Kurumsal Üye”, “Portal”daki Üst Paketlerden herhangi birine geçebilir, taahhüt süresi boyunca “Üst Paket”ler arasındaki değişikliği birden fazla kez gerçekleştirebilir. Ancak “Taahhütlü Paket” sahibi “Kurumsal Üye”nin taahhüt süresi içinde “Alt Paket”e geçişi ancak bir kez mümkündür ve en fazla iki seviye “Alttaki Paket”e geçiş olarak gerçekleştirilebilir.

8.8 “Taahhütlü Paket” veya “Taahhütsüz Paket” sahibi “Kurumsal Üye”, “Paket” değişikliğini ancak aynı “İl” için satılan “Paket”ler arasında yapabilir.

8.9 “SATIŞGARANTİ” tarafından “Kurumsal Üye”ye taahhüdünün sona ermesine 1 (bir) ay kala otomatik olarak “Taahhütlü Paket”inin yenileceğine bilgilendirme gönderilir. “Taahhütlü Paket” sahibinin, taahhüdünün sona ereceği döneme ilişkin faturanın kesim tarihinden en geç 1 (bir) gün önce mesai saati bitimine kadar bildirimde bulunmaması halinde; taahhüdü aynı “Paket” içeriği ile güncel fiyat üzerinden otomatik olarak yenilenecektir. “Taahhütsüz Paket” ise, iptal edilmediği sürece güncel fiyatlarla otomatik olarak yenilenecektir.

8.10 “Kurumsal Üye” ve “Alt Kullanıcı”larının verdikleri ilan sayıları ile “Ek İlan” adetleri, ‘hesabım Özel-Raporlar’ alanında yayınlanmakta olup, kontrolü ve takibi “Kurumsal Üye”nin sorumluluğundadır.

8.11 “SATIŞGARANTİ”in “Paket” seçenekleri, içerikleri, fiyatları, kampanya şartları ve “Paket” kullanım koşullarında dilediği zamanda değişiklik yapma hakkını saklı tuttuğunu “Kurumsal Üye” kabul ve taahhüt etmektedir.

9. Kredi Kartı Bilgileri Kaydı

9.1 “Kurumsal Üye”, almış olduğu hizmetin bedelini ödemek için kredi kartı bilgilerini, “SATIŞGARANTİ”in kredi kartı bilgilerini kaydetmek ve saklamak için çalıştığı firmanın sistemine tanımlayacaktır.

9.2 “Mağaza Kullanım Kuralları”nı onaylayan “Kurumsal Üye”, kredi kartı bilgilerinin kaydedilmesi, saklanması, tahsilat amacıyla sınırlı olarak “SATIŞGARANTİ”in çalıştığı firmaya aktarılmasına ve firma tarafından kullanılmasına ve işlenmesine onay vermekte olup, bu bilgilerin saklanması, kaydedilmesi ve korunması yükümlülüğünün “SATIŞGARANTİ”in çalıştığı firmada olduğunu, bu firmanın değişmesi halinde kredi kartı bilgilerinin çalışılacak yeni firmaya devredilmesine muvafakat ettiğini, devir tarihi itibariyle kredi kartı bilgilerinin kaydedilmesi, saklanması, ödemelerde kullanılmasına ilişkin sorumluluğun devredilen firmaya ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

9.3 “Mağaza Kullanım Kuralları”nı onaylayan “Kurumsal Üye”, Kredi kartı bilgileri kullanımının her bir işlemde kendi talebi ve onayı üzerine gerçekleşmekte olduğunu ve bu kapsamda “SATIŞGARANTİ”in kart bilgilerinin saklanmasına ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, kart bilgilerinin saklanması ile ilgili “SATIŞGARANTİ”e karşı yasal yollara başvurma hakkından gayri kabili rücu olarak feragat ettiğini ayrıca kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

9.4 Kredi kartı ekleme işlemleri, “Aylık Ödemeli Mağaza” açılışı sırasındaki ‘Kart Ekleme Adımı’ aracılığı ile gerçekleştirilmekte olup, bu işlemin banka üzerinden yapılması mümkün değildir.  Kredi kartı ekleme adımı tamamlandıktan sonra, “Kurumsal Üye” ‘Bana Özel-Ödeme Bilgilerim’ alanından yeni bir kredi kartı ekleyebilir, mevcut kredi kartında düzenleme yapabilir. “Kurumsal Üye”nin sistemde en az bir kredi kartı kayıtlı bulunması gerektiğinden, yeni bir kredi kartı eklenmeden mevcut kart bilgileri silinemez.

9.5 “Kurumsal Üye”nin “SATIŞGARANTİ”den almış olduğu hizmetlere ilişkin ödeyeceği bedel, “Kurumsal Üye” tarafından tanımlanmış kredi kartından ödeme günü geldiğinde otomatik olarak tahsil edilecektir.10. Faturalandırma ve Ödeme

10.1 Kredi kartı kullanan üyelerde üyelik tiplerine bağlı olarak; (i) Mağaza sahibi “Kurumsal Üye”ler her 300.-TL (Üçyüz Türk Lirası) tutarında kullanım yaptıklarında, (ii) Profesyonel Reklam Ajansları her 500.-TL (Beşyüz Türk Lirası) tutarında kullanım yaptıklarında, (iii) Mağaza sahibi olmayan “Kurumsal Üye”ler ise her 75.-TL (Yetmişbeş Türk Lirası) tutarında kullanım yaptıklarında faturalandırılır ve kullanım tutarları kredi kartlarından otomatik olarak tahsil edilir. Kredi kartı yerine cari hesap ile çalışılan “Kurumsal Üye”ler ise; her ay sonunda faturalandırılır, cari hesap ile çalışılan “Kurumsal Üye”ler ödemelerini EFT/Havale yolu ile gerçekleştirir.

10.2 “SATIŞGARANTİ” tarafından belirlenmiş olan limitlerin altında kullanım yapılmış olması halinde; ay içindeki kullanım tutarı ay sonunda kredi kartlarından otomatik olarak kesilir. Kredi kartından tahsil edilecek tutar için “Kurumsal Üye”ye e-fatura kesilir ve bu fatura “Kurumsal Üye”nin sistemde tanımlı e-posta adresine gönderilir. "SATIŞGARANTİ”in ücretlendirme politikasında değişiklik yapma hakkı ve sözleşmenin yenilenmesini müteakip ek ücret talep hakkı saklıdır.

10.3 "SATIŞGARANTİ", Kurumsal Üye'lerine, SATIŞGARANTİ Doğal Reklam alanlarında kullanılmak üzere,  “SATIŞGARANTİ” promosyon kodu verebilir veya promosyon kodunu veya tutarını otomatik olarak hesaplarına tanımlayabilir. Kurumsal üyeler, hesaplarındaki promosyon bakiyelerini, sadece “SATIŞGARANTİ” hizmet ödemelerinde kullanabilirler. Kurumsal Üyeler, promosyon bakiyelerini “Paket”, “Ek İlan”, “Doping” vb. ödemelerde kullanamazlar veya nakit olarak talep edemezler. "SATIŞGARANTİ" dilediği zaman “SATIŞGARANTİ” promosyonu uygulamasını kaldırabilir, verilmiş olan promosyonları iptal edebilir.

10.4 “Kurumsal Üye”nin yeni reklam yayınlayabilmesi ve/veya mevcut reklam yayınına devam edebilmesi için ödenmemiş faturası bulunmamalıdır.10.1 “Kurumsal Üye”nin satın aldığı tüm “Paket”lere ve “Ek İlan” kullanımlarına ilişkin ödenecek toplam tutar için aylık bazda tek bir fatura kesilecektir. Fatura kesim tarihi “Kurumsal Üye”nin tercihine göre her ayın 1’i, 10’u veya 20’si olarak belirlenecektir. “Kurumsal Üye”nin belirlemiş olduğu fatura kesim tarihi, alacağı yeni “Paket”ler için de uygulanacaktır.

10.2 Faturalama, hizmet alınacak “Paket” süresinin başlangıcında yapılacak ve ödemeler peşin olarak her bir faturalama dönemi başında tahsil edilecektir. “Mağaza” açılışını takip eden ilk fatura, “Kurumsal Üye”nin siteye kayıt olduğu tarih ile fatura tarihi arasındaki süre esas alınarak oransal olarak hesaplanacak ve peşin ödemesi alınacak aya ilişkin fatura bedeline eklenecektir.

10.3 Mevcut “Peşin Ödemeli Mağaza”sının süresi sona ermeden “Aylık Ödemeli Mağaza”ya geçme talebinde bulunan “Kurumsal Üye”nin, ödediği ancak kullanmadığı döneme ilişkin bakiye bedel “Aylık Ödemeli Mağaza”ya tanımlanacağından, “Paket” ve/veya “Ek İlan” bedelleri bu bakiyeyi geçinceye kadar faturalama yapılmaz.

10.4 “Kurumsal Üye”nin mevcut paketini aşan ilan vermesi halinde tahakkuk edecek “Ek İlan” ücreti ve “Paket”ler arası değişiklikten doğan ücret farkları bir sonraki faturaya yansıtılacaktır. “Kurumsal Üye”nin “Ek İlan”dan yararlanabilmesi için ödenmemiş faturası bulunmamalıdır.

10.5 “Kurumsal Üye”, herhangi bir zamanda “SATIŞGARANTİ” Müşteri Hizmetleri aracılığı ile fatura kesim tarihini değiştirebilecek olup, kayıtlı fatura kesim tarihi ile seçilen fatura tarihi arasındaki dönem için oransal hesaplama (prorata) yapılarak fatura kesilecektir. Fatura kesim tarihi değişikliği halinde;

10.5.1 “Taahhütlü Paket” sahibi “Kurumsal Üye” tarafından bir taahhüt döneminde yalnızca bir kere olmak kaydıyla fatura kesim tarihi değiştirilebilecektir.

10.5.2 “Taahhütsüz Paket” sahibi “Kurumsal Üye” tarafından fatura kesim tarihi değişikliği gerçekleştirilmesi halinde; müteakip 3 (üç) fatura dönemi boyunca yeniden değişiklik yapılmayacaktır.

10.6 “Kurumsal Üye”nin faturada “Paket”(ler)i, “Ek İlan” kullanım bilgileri, KDV dahil ödenecek tutar bilgileri yer alacaktır. “Kurumsal Üye” olan Kullanıcı’nın önceden ödeyip kullanmadığı bakiye tutar varsa, bu miktar “Kurumsal Üye” tarafından ‘Bana Özel’ sayfasında ‘Ödeme Bilgilerim’ altında görülebilecektir. 

10.7 “Kurumsal Üye”nin tercihine göre her ayın 1’i, 10’u veya 20’sinde fatura kesilmesi üzerine, kredi kartından fatura kesim tarihinde tahsilat gerçekleştirilecek olup, ilgili fatura “Kurumsal Üye”ye gönderilecektir. Herhangi bir nedenle tahsilatın gerçekleştirilememesi durumunda; “Kurumsal Üye”:

10.7.1 Fatura kesim tarihinden itibaren 10 gün boyunca “Mağaza”sını tüm fonksiyonlarıyla normal şekilde kullanmaya devam edecektir. Faturanın ödenmemesinden dolayı herhangi bir kısıtlama söz konusu olmayacak ancak “Ek İlan” hakkından yararlanamayacak, yeni bir “Paket” alamayacak, “Paket” değişikliği işlemi yapamayacaktır. 10 günlük süre boyunca fatura tutarı kayıtlı kredi kartlarından çekilmeye çalışılacaktır.

10.7.2 Fatura kesim tarihinden sonraki 11. gün ile ikinci fatura kesim tarihi arasındaki dönemde tahsilat halen gerçekleştirilememiş ise; yeni ilan verilemeyecek, pasifteki bir ilan yayına alınamayacak ancak yayındaki ilanlar düzenlenebilecek, yayından kaldırılabilecek ve “Kurumsal Üye” ‘Bana Özel’ sayfasını kullanmaya devam edebilecektir. Bu dönem içerisinde fatura tutarı kayıtlı kredi kartlarından çekilmeye çalışılacaktır.

10.7.3 İkinci fatura kesim tarihine gelindiğinde halen tahsilat gerçekleştirilememiş ise; “Kurumsal Üye”nin tüm ilanları yayından kaldırılacak, “Mağaza” ve “Mağaza”ya bağlı tüm “Alt Kullanıcı”ların “Mağaza” kullanımı kapatılacak, alacağın tahsili için yasal takip başlatılacaktır. “Kurumsal Üye”, bu tarih itibariyle ‘Bana Özel’ sayfasına giriş yapamayacaktır. Eğer “Kurumsal Üye”nin taahhütlü olarak aldığı “Paket”ler varsa, 8.3.1.maddeye uygun olarak hesaplanacak Taahhüt İptal Bedeli “Kurumsal Üye”ye faturalanır. “Mağaza” kapatıldıktan sonraki 60 gün boyunca fatura tutarı kayıtlı kredi kartlarından çekilmeye çalışılacaktır. “Mağaza”ya ait borç varken, aynı Kullanıcı Adı, Vergi Numarası veya TC Kimlik Numarası ile “Mağaza” açılmasına izin verilmeyecektir. 60 günlük süre boyunca faturalar tahsil edilse dahi “Mağaza” kapanmış olacaktır. “Kurumsal Üye” yeniden “Mağaza” açmak isterse, “Mağaza” açmaya yönelik tüm işlemleri yeniden yapmakla yükümlü olacaktır. İKİNCİ El ve SIFIR ALIŞVERİŞ kategorisine ait Güvenli Elektronik Ticaret (GET) süreci devam eden ilanlar için Kurumsal Üye sadece “SATIŞGARANTİ”in Çağrı Merkezi üzerinden destek alarak GET sürecini tamamlayabilecektir.

10.8 “Kurumsal Üye”ye kesilecek aylık faturanın toplam bedeli aylık 10.000.-TL’yi (OnbinTürk Lirası) geçmeyecektir. Bu limite ulaşılması halinde, “Kurumsal Üye” ücrete tabi ek işlem yapamayacaktır. “SATIŞGARANTİ” işbu üst limit tutarını dilediği zamanda, dilediği oranda değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

11.  Mağaza”ların İptali;

Kurumsal Üyelik” her ne şekilde sona erdirilirse erdirilsin, “Kurumsal Üye”nin “Mağaza”sı da otomatik olarak kapatılacaktır. Aşağıdaki 11.1 – 11.3. maddeler arasında düzenlemeler tüm “Mağaza”lar için, 11.4 - 11.09.  maddelerdeki düzenlemeler “Aylık Ödemeli Mağaza”lar için uygulanacaktır. “Peşin Ödemeli Mağaza”nın iptali ise 11.10’de düzenlenmiştir.

11.1 Aşağıdaki hallerden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde “SATIŞGARANTİ” “Kurumsal Üye” ve “Alt Kullanıcı”ların ilan vermesini durdurabilir veya “Mağaza” kullanım hakkını askıya alabilir, uygunsuzluğun devam etmesi halinde ise “Mağaza” veya “Kurumsal Üyelik”i sona erdirebilir:

11.1.1 “Kurumsal Üye” ve/veya “Alt Kullanıcı”ların, “Mağaza Kullanım Kuralları”na ve/veya Kurumsal “Üyelik Sözleşmesi”ne aykırılık teşkil edecek davranışlarda bulunması, hak ihlali yaratması,

11.1.2 “Üyelik” ve “Mağaza” açılması sırasında veya sonrasında eksik, yanlış veya resmi bilgilere uygun olmayan bilgi verilmesi

11.1.3 İlan Verme Kurallarına aykırı davranması

11.1.4 Hukuka ve ahlaka aykırı tutum ve davranışlarda bulunması

Mağaza”nın askıya alınması halinde; “Kurumsal Üye” ve “Alt Kullanıcı”ları belirtilen süre içinde ilan girişinde bulunamaz. Bu durumda, “SATIŞGARANTİ”in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı doğrudan veya dolaylı zararlardan “Mağaza”sı kapatılan “Kurumsal Üye” sorumlu olacaktır. Uygunsuzluğun devam etmesi üzerine “Kurumsal Üyelik”in “SATIŞGARANTİ” tarafından sona erdirilmesi halinde; “Kurumsal Üye”ye herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.

11.2 “Kurumsal Üye”nin kendi isteği ile “Mağaza”sını iptal etmek istemesi veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle ”Mağaza”sının “SATIŞGARANTİ” tarafından iptali halinde; “Kurumsal Üyelik” kullanılamaz hale gelecektir.

11.3 “Kurumsal Üye”nin gerçeğe aykırı veya hatalı bilgiler verildiğinin tespit edilmesi halinde, “Mağaza” derhal kapatılabilir veya bilgiler düzeltilene kadar askıya alınabilir. Bu durumda, “SATIŞGARANTİ”in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı doğrudan veya dolaylı zararlardan “Mağaza”sı kapatılan “Kurumsal Üye” sorumlu olacaktır.

11.4 “Aylık Ödemeli Mağazalar”da Kurumsal Üye’ye tanımlı en az 1 paket olmalıdır. Tanımlı paket olmaması veya paketlerinin iptal edilmiş olması durumunda “Aylık Ödemeli Mağaza” kullanıma kapatılır ve ilanları yayından kaldırılır. Paket iptali 8.3 ve 8.4. maddelerde yer almaktadır.

11.5 “Aylık Ödemeli Mağazalar”da “Kurumsal Üye”nin kendi isteği ile üyeliğini iptal etmek istemesi veya üyeliğinin “SATIŞGARANTİ” tarafından sona erdirilmesi halinde; herhangi bir sebeple temin edilen her türlü ücretsiz/hediye “Doping”ler iade kapsamına dahil edilmez ve iptal olur.

11.6 Faturaların bir sonraki fatura tarihine kadar tahsil edilememesi durumunda “Mağaza” kapatılacaktır. Faturaların ödenmemesi durumuna ilişkin kurallar 10.7. maddede yer almaktadır.

11.7 “Kurumsal Üye” “Mağaza” başvurusunda bulunduğunda veya sonraki bir tarihte Galerim Yönetim Sistemi’ni de talep etmişse, “Mağaza iptali ile Galerim Yönetim Sistemi de iptal edilecektir.

11.8 “Kurumsal Üye”nin ‘Paket’ini iptal ettirmesi nedeniyle ‘Paket’i kalmaz ise, iptal talebinde bulunduğu “Paket” dönemi sonunda “Mağaza”sı kapatılacaktır. “Paket” iptaline ilişkin kurallar 8. maddede yer almaktadır.

11.9 ”Mağaza”nın herhangi bir sebeple iptal edilmesi veya “SATIŞGARANTİ” tarafından iptali halinde aynı kullanıcı 60 gün içinde yeniden “Mağaza” ürünü almazsa; “Abonelik Yaşı” sıfırlanır ve sıfırlama sonrası “Kurumsal Üye”nin “Abonelik Yaşı”, yeni “Mağaza” ürününün alındığı tarih itibariyle başlar.

11.10 “Peşin Ödemeli Mağaza”ların iptal talebi, üyelik aktivasyon tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı başvuru ile yapılır. Aktivasyon tarihi 30 günü geçen ve “Mağaza”sını sonlandırmak isteyen “Kurumsal Üye”ye herhangi bir bedel iadesi yapılmamaktadır. Aktivasyon tarihinden itibaren 30 günlük süre içinde “Mağaza” iptali talebinde bulunan “Kurumsal Üye”nin, “Mağaza” için ödemiş olduğu toplam bedelden bir aylık kiralama bedeli (1 Yıllık abonelik bedeli/12) ve buna ek olarak %30 sözleşmeyi erken feshetme bedeli kesilerek iade edilir. 30 günlük süre içinde iptalde buna ek olarak “Peşin Ödemeli Mağaza”ya herhangi bir sebeple temin edilmiş ücretsiz/hediye “Doping” varsa, kullanılan “Doping”lerin bedeli iade edilecek tutardan kesilir. İptalin gerçekleştirilebilmesi için “Kurumsal Üye”nin iade faturası ibraz etmesi zorunludur.

13. Reklam Kuralları

1.  Tanımlar

SATIŞGARANTİ”: “Kurumsal Üye”nin kendine ait ürünlerin, hizmetlerin ve/veya markaların reklamlarını “Portal” dahilinde yayınlamak üzere oluşturabileceği, düzenleyebileceği ve bu reklamların performanslarını takip edebileceği bir yönetim panelinin “Kurumsal Üye”ye sunulmasını sağlayan “SATIŞGARANTİ Platformu” ürünüdür.

Portal”: www.SATIŞGARANTİ.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “SATIŞGARANTİ”in “Hizmetler”ini sunduğu internet sitesidir.

Kullanıcı”: “Portal”a erişen her gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Kurumsal Üye”: “Portal”a üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösteren “Kullanıcı“dır.

SATIŞGARANTİ Doğal Reklam”: “Kurumsal Üyelerin SATIŞGARANTİ kullanarak oluşturduğu, SATIŞGARANTİ.com arama sonuç listelerinde yayınlanan ilan görünümlü bir reklam ürünüdür.

2.     SATIŞGARANTİ Kuralları:

2.1 "SATIŞGARANTİ Kuralları”, “Kurumsal Üye”lerin Reklam yayınlamasına ilişkin kuralları içermekte olup, Kurumsal “Üyelik Sözleşmesi” ve ekleri ile birlikte hüküm doğuracaktır. “Kurumsal Üye”, “SATIŞGARANTİ Kuralları”nı kabul etmekle "Portal" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "SATIŞGARANTİ" tarafından açıklanan tüm açıklama ve kurallara uygun davranmayı kabul etmiş olmaktadır. “SATIŞGARANTİ Kuralları”nda düzenleme olmayan durumlarda, Kurumsal “Üyelik Sözleşmesi” ve eklerinde yer alan düzenlemeler geçerli olacak olup, düzenlemeler arasında çelişki olması halinde işbu “SATIŞGARANTİ Kuralları” üstün tutulacaktır. 

2.2 "SATIŞGARANTİ", herhangi bir zamanda “SATIŞGARANTİ Kuralları”nı değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. "SATIŞGARANTİ" tarafından yapılan tüm güncellemeler, değişiklikler ve kampanyalar “Portal”da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecektir. “Kurumsal Üye”nin, değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren Reklam yayınlamaya devam etmesi, değişiklikleri otomatik olarak kabul ettiği anlamına gelmektedir. "SATIŞGARANTİ"in; reklam fiyatlandırmasında ve reklam yayın koşullarında dilediği zamanda değişiklik yapabileceğini, yapılacak değişikliklerle ilgili "SATIŞGARANTİ"in herhangi bir bildirim yapma yükümlülüğü bulunmadığını "Kurumsal Üye" kabul etmektedir.

2.3 “SATIŞGARANTİ” hizmetinden, reklamını yapmak, tanıtmak istediği en az bir ürünü, hizmeti veya markası olan tüm “Kurumsal Üye”ler faydalanabilir. 

2.4 “SATIŞGARANTİ” hizmetinin başlangıç giriş ücreti veya herhangi bir sabit üyelik ücreti yoktur. “Kurumsal Üye”, SATIŞGARANTİ Kuralları”nı onaylaması üzerine ilgili yönetim panellerine erişerek yayınlamak istediği reklamı tanımlayabilir ve sistemi ücretsiz olarak kullanmaya başlar. Ücretlendirme süreci; “Kurumsal Üye”nin reklamı “Portal”da yayına alındığında “Kullanıcı”lar tarafından tıklanması halinde başlar. Ücretlendirmede kullanılacak tek bir tıklamanın bedeli; “Kurumsal Üye”lerin, reklam verilmek istenen ilgili alan için "SATIŞGARANTİ" a giriş yaptıkları tıklama başı tekliflerin gerçek zamanlı dinamik karşılaştırılmaları ve "SATIŞGARANTİ" in belirlemiş olduğu fiyat algoritmaları (taban/tavan fiyat vb.) kullanılarak hesaplanır. Hesaplamalar sonucunda açık arttırmayı kazanan teklifin sahibi "Kurumsal Üye”nin reklamı, iş bu sözleşmede ilgili maddelerde belirlenmiş reklam verme koşullarına uygun olması ve yayınlanmak için onaylanması şartıyla, “SATIŞGARANTİ Doğal Reklam” alanında gösterilmeye başlanır.

2.5 “Kurumsal Üye”, yönetim panellerinde her reklam için tıklama ücreti üst limiti belirleyecektir. “Kurumsal Üye” reklamı yayına almaz veya yayındaki reklamları kullanıcılar tarafından tıklanmaz ise; “Kurumsal Üye” herhangi bir ücret ödemekle yükümlü olmayacaktır. Ancak sistemde yayınlanan reklamlar tıklandıkça kullanım bedeli oluşacaktır.  

2.6 “Kurumsal Üye” tarafından “SATIŞGARANTİ” üzerinden tanımlanan reklamlar otomatik olarak “SATIŞGARANTİ”e gönderilir. “SATIŞGARANTİ” tarafında yapılacak olan inceleme sonrası onaylanan reklamlar, “Portal”da belirlenen alanlarda yayına alınmak için açık arttırma sisteminde değerlendirmeye alınır.  Portalda yayınlanan güncel" Yasaklı Ürünler Listesi" nde yer almayan ve yürürlükteki yasalar ile diğer mevzuata uygun olan ürün ve hizmetler hakkında, “Portal”daki Reklam Verme Kuralları’na uygun olarak reklam yayını yapılabilir. Reklamın başlığı ve açıklama kısmına telefon numarası yazılmamalıdır. “SATIŞGARANTİ”, “Portal”da yayınlanacak reklamların belirlenmesi konusunda tek yetkilidir, mevzuata ve Portal kurallarına uygun olsa da reklamı yayına almama hakkını saklı tutmaktadır. Ayrıca, “SATIŞGARANTİ”, “SATIŞGARANTİ” alanında yayınlanacak olan reklamların yönlendirileceği linkleri istediği gibi sınırlayabilir, hangi linklerin verilip verilmeyeceğine dair kuralları dilediği gibi belirleyebilir. Bu sebeple, “Kurumsal Üye” “SATIŞGARANTİ”in belirlediği koşullar çerçevesinde reklam yayını başvurusu yapabileceğini, reklam yayın başvurusunun herhangi bir sebeple onaylanmaması ihtimali olduğunu kabul etmekte olup, başvurusunun reddi halinde herhangi bir şikâyette bulunmayacağını, tazminat veya sair talepler yöneltmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

2.7"Kurumsal Üye" tarafından "SATIŞGARANTİ" üzerinden tanımlanan reklamlar, "SATIŞGARANTİ" tarafında yapılacak olan inceleme sonrası onaylansa ve yayına alınsa bile, sürekli kontrol edilmeye devam edilir. Yapılan düzenli kontroller esnasında, reklam veya reklamı yapılan ürün/hizmet/web sitesinde uygunsuz bir durum tespit edilirse; reklam yayından kaldırılabilir. Reklamın genel ahlaka, kamu düzenine, mevzuata, “Portal”daki kurallara aykırı olduğunun veya yanıltıcı olduğunun tespit edilmesi halinde, “SATIŞGARANTİ”in ilgili reklamın yayınını durdurma ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın reklamı kalıcı olarak yayından kaldırma hakkı bulunmaktadır.

2.8 “Kurumsal Üye” yayına çıkan reklamların performanslarını “SATIŞGARANTİ” yönetim paneli üzerinden takip edebilir. Reklamın yayınını dilediği zaman durdurabilir, sonrasında yeniden yayına alabilir veya tamamen iptal edebilir. “Portal” genelinde yayınlanan reklamlar, “SATIŞGARANTİ”e ait algoritmalar üzerinden otomatik olarak açık artırma yöntemine tabi tutuldukları için, reklamların yayınlanması ve tüketilmesi amacıyla uygun fiyatlamaların ve etkili reklam materyallerinin kullanılması sorumluluğu tamamen “Kurumsal Üye”ye aittir. “Üye”nin iş planı dahilinde tamamlanamayan reklam kampanyalarından doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen “Kurumsal Üye”ye aittir.

2.9 “SATIŞGARANTİ” yönetim panelinde “Kurumsal Üye”nin reklamlarına ilişkin yayımlanan performans raporları nihaidir ve “SATIŞGARANTİ”in “Kurumsal Üye”ye keseceği faturaları bu raporlara göre belirlenir. “Kurumsal Üye” kendi reklamlarının performanslarını ayrıca üçüncü parti araçlarla, yazılımlarla takip edebilir ama burada kendi gözlemleyeceği veriler ile “SATIŞGARANTİ” yönetim paneli verileri arasında fark gözlemlenirse “SATIŞGARANTİ” panel verileri doğru olarak kabul edilir. Bu sebeple “Kurumsal Üye”nin başka yazılımlarla elde edeceği veriler “SATIŞGARANTİ” tarafından kesilen faturalar tutarlarına veya “SATIŞGARANTİ” yönetim panelindeki performans verilerine itiraz amaçlı olarak kullanılamaz.

2.10 "SATIŞGARANTİ" münhasıran "SATIŞGARANTİ"e ait sistem ile entegre şekilde çalışır. "SATIŞGARANTİ"ın yönetim paneline yalnızca "Kurumsal Üye" giriş yapabilir, "Mağaza"ların alt kullanıcıları giriş yapamaz. Bu kişilerin işlemlerinden doğrudan "Kurumsal Üye" sorumlu olur.

2.11 “SATIŞGARANTİ”da, açıklama, logo, alt başlık, kategori adı gibi reklama ilişkin alanlarda siyasi ifadeler, üçüncü şahıslarca tescil edilmiş bir firma unvanı veya marka kullanılamaz.

2.12 “Kurumsal Üye” reklam yayınlama haklarının tamamını veya bir kısmı üçüncü bir kişiye kullandıramaz, devredemez veya herhangi bir şekilde bu haklarından başkalarını faydalandıramaz.  

2.13“Kurumsal Üye”, “SATIŞGARANTİ” dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin, görsellerin ve içeriklerin (varsa video veya audio) medyaların doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi, içerik ve reklamların “SATIŞGARANTİ” üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını, siyasi, argo, insan haklarını ve kişilik haklarını zedeleyici içerik bulundurmadığını, reklam içeriğinden bizzat sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. “SATIŞGARANTİ”in "Kurumsal Üye"ler tarafından yüklenen bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Reklam içeriğinin yanlış veya hatalı olmasından veya reklamın yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz. 

2.14 “Kurumsal Üye”, reklamını yaptığı ürünlerin, markaların, hizmetlerin sitelerinde yayınladığı bilgiler, içerikler, reklamlar nedeniyle üçüncü bir kişinin haklarını ihlal etmemekle yükümlüdür. Reklamın genel ahlaka, reklam ile ilgili etik kurallara ve mevzuata aykırı bir şekilde veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikte olması sebebiyle "SATIŞGARANTİ"e bir dava, talep, ceza veya şikâyet yöneltilmesi halinde; bu dava, talep, ceza veya şikâyet "SATIŞGARANTİ" tarafından “KURUMSAL ÜYE”ye ihbar edilebilecektir. Bu durumda “Kurumsal Üye”; "SATIŞGARANTİ"in savunma yapması için gerekli olan her türlü bilgi ve içeriği sağlayacağını, "SATIŞGARANTİ"in zarar görmemesini sağlamak için elinden gelen maksimum gayreti göstereceğini, bahsi geçen idari veya adli işlem, dava, talep, ceza ve şikâyet sonucu "SATIŞGARANTİ"in herhangi bir zarara uğraması durumunda; maddi ve manevi, doğrudan ve dolaylı her türlü zararı ve idari para cezalarını tüm fer’ileri ile birlikte yapılacak yazılı bildirim üzerine derhal karşılayacağını, "SATIŞGARANTİ"in sair masraflarını ve üçüncü kişilerin taleplerini ödeyeceğini kabul, ve taahhüt etmektedir.

2.15“SATIŞGARANTİ” hizmetinden yararlanan “Kurumsal Üye”ler, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "SATIŞGARANTİ"in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını, yasadışı, siyasi propaganda veya suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, eşitlik ve insan haklarına, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

2.16. “Kurumsal Üye” işbu SATIŞGARANTİ Kullanım Kuralları konusu reklam sistemi fonksiyonlarını kullanabilmek için SATIŞGARANTİ.com üzerinden girdiği ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kişisel veri ve/veya özel nitelikli kişisel veri olarak nitelendirilebilecek kendisine ait kişisel verilerinin SATIŞGARANTİ.com SATIŞGARANTİ fonksiyonlarının kullanılabilmesi için gerekli olduğunu, bu bakımdan SATIŞGARANTİ fonksiyonunu kullanmak için ifa şartı teşkil ettiğini, SATIŞGARANTİ.com’un bu bilgileri Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası ve Bilgilendirme kapsamında kullandığını bildiğini, kişisel verileri ile ilgili olarak Kişisel Verilerin Koruması sayfasındaki aydınlatma metnini okuduğunu ve haklarını bildiğini, kendi verileri dışında üçüncü kişilerin kişisel verilerini veya özel nitelikli kişisel verilerini SATIŞGARANTİ.com portaline girmesi veya SATIŞGARANTİ.com portali üzerinden bu verileri kullanması durumunda bu verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, SATIŞGARANTİ.com’un kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. “Kurumsal üye”; kişisel verilerin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması veya sair surette bir işleme tarafınca konu edilmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde “SATIŞGARANTİ”in bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.17 “SATIŞGARANTİ”da yayınlanan reklamların gerektiğinde "SATIŞGARANTİ"in tanıtım ve pazarlama amaçlı faaliyetlerinde kullanılmasına “Kurumsal Üye” onay vermektedir.

2.18  “SATIŞGARANTİ”, “SATIŞGARANTİ”ın mümkün olan en az aksaklıkla gereği gibi çalışması ve “SATIŞGARANTİ”da tutulan verilerin güvenliğini sağlamak için makul gayreti gösterecektir. Buna rağmen “SATIŞGARANTİ”da yayınında yaşanan aksaklıklar yaşanması halinde; “Kurumsal Üye” 0 212.706 09 20 no’dan “SATIŞGARANTİ” müşteri hizmetlerine bildirimde bulunabilir. “Kurumsal Üye”, yaşanan aksaklıklarla ilgili “SATIŞGARANTİ”den herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul ve beyan etmektedir.

2.19  "SATIŞGARANTİ", "SATIŞGARANTİ" hizmetinden faydalanan Kurumsal Üye’nin yaptığı (kategori, lokasyon vd.) hedeflemeleri değiştirebilir, reklamları arama sonuçlarında dilediği alanlarda dilediği kullanıcılara gösterebilir.

3. Kredi Kartı Bilgileri Kaydı

3.1 “Kurumsal Üye”, “SATIŞGARANTİ” hizmet bedelini ödemek için kredi kartı bilgilerinin saklanmasını isterse; kredi kartı bilgilerini “SATIŞGARANTİ”in kredi kartı bilgilerini kaydetmek ve saklamak için çalıştığı firmanın sistemine kendisi tanımlayacaktır.

3.2 “Kurumsal Üye”, “SATIŞGARANTİ Kuralları”nı onaylayarak kredi kartı bilgilerinin kaydedilmesi, saklanması, tahsilat amacıyla sınırlı olarak  “SATIŞGARANTİ”in çalıştığı firmaya aktarılmasına ve firma tarafından kullanılmasına ve işlenmesine onay vermekte olup, bu bilgilerin saklanması, kaydedilmesi ve korunması yükümlülüğünün “SATIŞGARANTİ”in çalışmakta olduğu firmada olduğunu, bu firmanın değişmesi halinde kredi kartı bilgilerinin çalışılacak yeni firmaya devredilmesine muvafakat ettiğini, devir tarihi itibariyle kredi kartı bilgilerinin kaydedilmesi, saklanması, ödemelerde kullanılmasına ilişkin sorumluluğun devredilen firmaya ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

3.3 “SATIŞGARANTİ Kuralları”nı onaylayan” “Kurumsal Üye”, Kredi kartı bilgileri kullanımının her bir işlemde kendi talebi ve onayı üzerine gerçekleşmekte olduğunu ve bu kapsamda “SATIŞGARANTİ”in kart bilgilerinin saklanmasına ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, kart bilgilerinin saklanması ile ilgili “SATIŞGARANTİ”e karşı yasal yollara başvurma hakkından gayri kabili rücu olarak feragat ettiğini ayrıca kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

3.4 Kredi kartı ekleme işlemleri, SATIŞGARANTİ yönetim panelinde “Ödeme” menüsü altında gerçekleştirilecek olup, bu işlemin banka üzerinden yapılması mümkün değildir.  Kredi kartı ekleme adımı tamamlandıktan sonra, “Kurumsal Üye” bu menüde yeni bir kredi kartı ekleyebilir veya mevcut kredi kartında düzenleme yapabilir. “Kurumsal Üye”nin sistemde en az bir kredi kartı kayıtlı bulunması gerektiğinden, yeni bir kredi kartı eklenmeden mevcut kart bilgileri silinemez.

3.5 “Kurumsal Üye”nin “SATIŞGARANTİ”den almış olduğu hizmetlere ilişkin ödeyeceği bedel, “Kurumsal Üye” tarafından tanımlanmış kredi kartından tahsil edilecektir.

4. Faturalandırma ve Ödeme

4.1 Kredi kartı kullanan üyelerde üyelik tiplerine bağlı olarak; (i) Mağaza sahibi “Kurumsal Üye”ler her 300.-TL (Üçyüz Türk Lirası) tutarında kullanım yaptıklarında, (ii) Profesyonel Reklam Ajansları her 500.-TL (Beşyüz Türk Lirası) tutarında kullanım yaptıklarında, (iii) Mağaza sahibi olmayan “Kurumsal Üye”ler ise her 75.-TL (Yetmişbeş Türk Lirası) tutarında kullanım yaptıklarında faturalandırılır ve kullanım tutarları kredi kartlarından otomatik olarak tahsil edilir. Kredi kartı yerine cari hesap ile çalışılan “Kurumsal Üye”ler ise; her ay sonunda faturalandırılır, cari hesap ile çalışılan “Kurumsal Üye”ler ödemelerini EFT/Havale yolu ile gerçekleştirir.

4.2 “SATIŞGARANTİ” tarafından belirlenmiş olan limitlerin altında kullanım yapılmış olması halinde; ay içindeki kullanım tutarı ay sonunda kredi kartlarından otomatik olarak kesilir. Kredi kartından tahsil edilecek tutar için “Kurumsal Üye”ye e-fatura kesilir ve bu fatura “Kurumsal Üye”nin sistemde tanımlı e-posta adresine gönderilir. "SATIŞGARANTİ”in ücretlendirme politikasında değişiklik yapma hakkı ve sözleşmenin yenilenmesini müteakip ek ücret talep hakkı saklıdır.

4.3 "SATIŞGARANTİ", Kurumsal Üye'lerine, SATIŞGARANTİ Doğal Reklam alanlarında kullanılmak üzere,  “SATIŞGARANTİ” promosyon kodu verebilir veya promosyon kodunu veya tutarını otomatik olarak hesaplarına tanımlayabilir. Kurumsal üyeler, hesaplarındaki promosyon bakiyelerini, sadece “SATIŞGARANTİ” hizmet ödemelerinde kullanabilirler. Kurumsal Üyeler, promosyon bakiyelerini “Paket”, “Ek İlan”, “Doping” vb. ödemelerde kullanamazlar veya nakit olarak talep edemezler. "SATIŞGARANTİ" dilediği zaman “SATIŞGARANTİ” promosyonu uygulamasını kaldırabilir, verilmiş olan promosyonları iptal edebilir

14. Gizlilik Politikası

6.1. “SATIŞGARANTİ”, "Portal"da "Kurumsal Üye"lerle ilgili bilgileri işbu “Üyelik Sözleşmesi” ve işbu “Üyelik Sözleşmesi”nin eklerinden biri ve ayrılmaz parçası olan EK-2’teki Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. “SATIŞGARANTİ” "Kurumsal Üye"lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

6.2.“Üye”, kişisel veri teşkil edebilecek ve kendisi tarafından Portal’e girilen verileri ,“SATIŞGARANTİ” tarafından “Portal”ın fonksiyonlarının kullandırılması ve yukarıda sayılan amaçlarla toplamaktadır. “Üye” bu verilerin toplanmasının, işlenmesinin ve aktarılmasının, öncelikle “SATIŞGARANTİ” sisteminin işleyebilmesinin zorunlu bir unsuru olduğunu, aksi takdirde Portal’dan sunulan hizmetlerden ve özelliklerden yararlanmalarının mümkün olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında detaylı bilgi içinKişisel Verilerin Korunması (Link Olması Gerekir) sayfası ziyaret edilmelidir. “SATIŞGARANTİ” Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda ve sair kişisel veriler ile ilgili politika, prosedür, sözleşme maddeleri ve kullanım koşullarında istediği zaman değişiklik yapabilir. Değişiklikler Portal’da yayınlandığı anda yürürlüğe girer. “Üye” bu değişiklikleri takip etmekle yükümlü olup, “SATIŞGARANTİ”den bu değişikliklerle ilgili herhangi bir talepte veya zarar ziyan iddiasında bulunamaz.

6.3. "Üye”, “Portal” dahilinde eriştiği bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden “Üye"nin veya "SATIŞGARANTİ"in ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlü olup, elde ettiği Kullanıcılar’a veya üçüncü kişilere ait Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, SATIŞGARANTİ’nin kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. “Üye”; kişisel verilerin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya kişisel verileri işlemesi, aktarması veya sair surette bir işleme konu etmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde SATIŞGARANTİ’nin bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4. “Üye”, bir Avrupa Birliği mukimi gerçek kişi olması durumunda kendi kişisel verileri ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemeleri ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarının ve düzenlemelerinin uygulanacağını, çıkabilecek tüm hukuki sorunlarda kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmadan Türk iç hukukunun uygulanacağını, 95/46/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi’nin ve Mayıs 2018 tarihinde Avrupa Birliği’nde yürürlüğe girecek Genel Veri Koruma Regülasyonu’nun (GDPR) uygulanmayacağını, Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un kanunlar ihtilafı kaidelerinin uygulanmasını talep etmekten feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. “Üye”, “SATIŞGARANTİ” üyeliği ve/veya yayınladığı ilanlar nedeniyle alenileşmiş olan kişisel verilerinin Google veya diğer arama motorları veya benzer verileri indeksleyen sistemler tarafından kaydedilmesi, işlenmesi, arama sonuçlarında çıkarılması gibi durumlar için “SATIŞGARANTİ”in herhangi bir dahlinin, katkısının olmadığını ve kişisel verilerinin indesklenmek veya sair yöntemlerle aramaya mahsus yapılandırılmış sistemlerde herhangi bir şekil ve surette işlenmesi veya aktarılmasından dolayı “SATIŞGARANTİ”in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, veri sahibi olarak yapacağı başvuru taleplerini başta indekslemeyle ilgili süreçlerde veri sorumlusu sıfatını haiz olan Google olmak üzere diğer arama motorları veya arama sistemleri, indeskleme sistemleri işleten veri sorumlusu gerçek ve/veya tüzel kişilere yöneltmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6.“Üye” ilan verirken veya herhangi bir nedenle özel nitelikli kişisel verilerini “SATIŞGARANTİ” Portal’ı üzerinden yayınladığı takdirde, özel nitelikli kişisel verilerin bu şekilde aleniyet kazandığını, ve aleniyet kazanan özel nitelikli kişisel verilerinin alenileştirme amacına bağlı olarak “SATIŞGARANTİ” tarafından kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, işlenebileceğini bildiğini; işbu işleme faaliyetlerinin de hukuka aykırılık teşkil etmeyeceğini bildiğini  kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7. “Kurumsal ÜYE” sisteme kaydetmiş olduğu kişisel bilgi ve verilerinin; “SATIŞGARANTİ” tarafından kullanılmasına, bu yollarla kendisine ulaşılmasına, bilgi, reklam vb içeriklerin sms mail vb. yollarla gönderilmesine muvafakat etmektedir.

15. Fikri Mülkiyet Hakları

"Üye"ler, "SATIŞGARANTİ" hizmetlerini, "SATIŞGARANTİ" bilgilerini ve "SATIŞGARANTİ"in telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "SATIŞGARANTİ"in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dâhilinde "SATIŞGARANTİ" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "SATIŞGARANTİ"in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

16. “Üyelik Sözleşmesi” Değişiklikleri

"SATIŞGARANTİ", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni uygun göreceği herhangi bir zamanda "Portal"da yayınlayarak değiştirebilir. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin değişen hükümleri, “Portal”da yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”, "Üye"nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

17. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "SATIŞGARANTİ" işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "SATIŞGARANTİ" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "SATIŞGARANTİ"den herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "SATIŞGARANTİ"in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

18. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu “Üyelik Sözleşmesi” dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

19. "SATIŞGARANTİ" Kayıtlarının Geçerliliği

"Üye", işbu “Üyelik Sözleşmesi”nden doğabilecek ihtilaflarda "SATIŞGARANTİ"in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini,"SATIŞGARANTİ"i yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

20. Yürürlük

İşbu “Üyelik Sözleşmesi” ve “Üyelik Sözleşmesi”yle atıfta bulunulan ve “Üyelik Sözleşmesi”nin ayrılmaz bir parçası olan ekler ile “Portal”da yer alan kurallar ve şartlar, "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. “Üyelik Sözleşmesi”nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması “Üyelik Sözleşmesi”nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir. 

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu “Portal” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “Portal”ın (sınırlı olmamak kaydıyla "SATIŞGARANTİ Veritabanı", "SATIŞGARANTİ Arayüzü", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte "SATIŞGARANTİ"in telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) "SATIŞGARANTİ"e ait ve/veya "SATIŞGARANTİ" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "Kullanıcı"lar, "SATIŞGARANTİ" hizmetlerini, "SATIŞGARANTİ" bilgilerini ve "SATIŞGARANTİ"in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "SATIŞGARANTİ"in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde "SATIŞGARANTİ" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "SATIŞGARANTİ"in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

İşbu "Kullanım Koşulları" dahilinde "SATIŞGARANTİ" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "SATIŞGARANTİ"; "SATIŞGARANTİ" hizmetleri, "SATIŞGARANTİ" bilgileri, "SATIŞGARANTİ" telif haklarına tabi çalışmaları, "SATIŞGARANTİ" ticari markaları, "SATIŞGARANTİ" ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

17. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde "SATIŞGARANTİ"in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep", ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "SATIŞGARANTİ"in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

18. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanım Koşulları”ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

19. YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu "Kullanım Koşulları" "SATIŞGARANTİ" tarafından “Portal”de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. "Kullanıcı"lar işbu ”Kullanım Koşulları”nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri “Portal”ı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.

Ek - 2 Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, SATIŞGARANTİ Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi (“SATIŞGARANTİ” veya “Şirket”) tarafından yönetilmekte olan https://www.satisgaranti.com/ adresinde yer alan web sitesinin, (“Portal”) kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu Gizlilik Politikası’nda tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi’ndeki tanımlar dikkate alınacaktır. Kullanıcılar, Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmeleri üzerine işbu Gizlilik Politikası’nı da kabul etmiş sayılacaktır.

Kurumsal Üyeler, davet edecekleri Alt Kullanıcı’ların işbu Gizlilik Politikası hükümlerini bizzat onaylamaları gerektiğini kabul etmektedir. Bu doğrultuda Kurumsal Üye belirleyeceği her Alt Kullanıcı’dan:

·        Onay alınacağını,

·        Onay alınmazsa, Alt Kullanıcı’nın Portal’i kullanamayacağını,

·        Her bir Alt Kullanıcı için ayrı ayrı onay alınacağını taahhüt eder.

SATIŞGARANTİ, teknolojiye yatırım yaparak yenilikçi ürün ve hizmet uygulamaları ile internet alanında Kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek için sürekli kendisini yenilemekte ve en iyi hizmeti verebilmek için çalışmaktadır.

SATIŞGARANTİ, çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen Kullanıcı’nın üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu Kullanıcı’ya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, Kullanıcılar’ın ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir.

Google AFSlarının SATIŞGARANTİ’e yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

Gizlilik Politikası Üzerinde Gerçekleşecek Olan Değişiklikler

SATIŞGARANTİ, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Portal üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. SATIŞGARANTİ’in Gizlilik Politikası’nda yaptığı güncelleme ve değişiklikler Portal’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı’nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde SATIŞGARANTİ’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Bilgilendirme sırasında girilen bilgilerin “Moderasyon”u tamamlanana kadar değişiklik öncesi bilgilere göre işlem yapılacaktır.

 

4. Faturalandırma ve Ödeme

4.1 Kredi kartı kullanan üyelerde üyelik tiplerine bağlı olarak; (i) Mağaza sahibi “Kurumsal Üye”ler her 300.-TL (Üçyüz Türk Lirası) tutarında kullanım yaptıklarında, (ii) Profesyonel Reklam Ajansları her 500.-TL (Beşyüz Türk Lirası) tutarında kullanım yaptıklarında, (iii) Mağaza sahibi olmayan “Kurumsal Üye”ler ise her 75.-TL (Yetmişbeş Türk Lirası) tutarında kullanım yaptıklarında faturalandırılır ve kullanım tutarları kredi kartlarından otomatik olarak tahsil edilir. Kredi kartı yerine cari hesap ile çalışılan “Kurumsal Üye”ler ise; her ay sonunda faturalandırılır, cari hesap ile çalışılan “Kurumsal Üye”ler ödemelerini EFT/Havale yolu ile gerçekleştirir.

4.2 “SATIŞGARANTİ” tarafından belirlenmiş olan limitlerin altında kullanım yapılmış olması halinde; ay içindeki kullanım tutarı ay sonunda kredi kartlarından otomatik olarak kesilir. Kredi kartından tahsil edilecek tutar için “Kurumsal Üye”ye e-fatura kesilir ve bu fatura “Kurumsal Üye”nin sistemde tanımlı e-posta adresine gönderilir. "SATIŞGARANTİ”in ücretlendirme politikasında değişiklik yapma hakkı ve sözleşmenin yenilenmesini müteakip ek ücret talep hakkı saklıdır.

4.3 "SATIŞGARANTİ", Kurumsal Üye'lerine, SATIŞGARANTİ Doğal Reklam alanlarında kullanılmak üzere,  “SATIŞGARANTİ” promosyon kodu verebilir veya promosyon kodunu veya tutarını otomatik olarak hesaplarına tanımlayabilir. Kurumsal üyeler, hesaplarındaki promosyon bakiyelerini, sadece “SATIŞGARANTİ” hizmet ödemelerinde kullanabilirler. Kurumsal Üyeler, promosyon bakiyelerini “Paket”, “Ek İlan”, “Doping” vb. ödemelerde kullanamazlar veya nakit olarak talep edemezler. "SATIŞGARANTİ" dilediği zaman “SATIŞGARANTİ” promosyonu uygulamasını kaldırabilir, verilmiş olan promosyonları iptal edebilir.

4.4 “Kurumsal Üye”nin yeni reklam yayınlayabilmesi ve/veya mevcut reklam yayınına devam edebilmesi için ödenmemiş faturası bulunmamalıdır.