Araç Kiralama KVKK Koşulları


  1. GİRİŞ

Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. Dünya Tic. Merk. A2 Blok Kat.2 No:135 Bakırköy/İstanbul adresinde mukim SG Garanti Bilişim Otomotiv ve Sağlık A.Ş. (“SATIŞGARANTİ”) olarak; adınız, soyadınız, telefon numaranız, e-posta adresiniz, TC kimlik ya da pasaport numaranız, doğum tarihiniz, hesap bilgileriniz ve fatura adresiniz tipindeki kişisel verileriniz;

• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,

• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

• Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,

• Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

• Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,

• Talep / Şikayetlerin Takibi,

• Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.


Kişisel verileriniz, yukarıda bahsedilen amaçlar doğrultusunda 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“Kanun”) madde 5/2-c fıkrasında belirtilen ilgilisinden bir sözleşmenin ifası veya kurulması için sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak toplanmaktadır. Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar kapsamında Şirket bünyesindeki operasyon çalışanları ve yöneticileri tarafından işlenecek ve Şirket faaliyetlerinin sürdürülebilmesi amacıyla işbirliği içinde bulunulan tedarikçi firmalara veri güvenliği tedbirleri dahilinde aktarılacaktır.


  1. AMAÇ VE KAPSAM

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”), SG Garanti Bilişim Otomotiv ve Sağlık A.Ş. (“SATIŞGARANTİ”)’nin Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerin işlenmesi ve yürürlükte bulunan mevzuatlar uyarınca usulüne uygun bir şekilde korunması konusunda belirlemiş olduğu temel kuralları ve uygulamasını ortaya koymak amacıyla Veri Sorumlusu sıfatıyla SATIŞGARANTİ tarafından hazırlanmıştır. İşbu Politika ile SATIŞGARANTİ’nin KVKK Kanunu ve ilgili mevzuatlar uyarınca gerçek kişilerin kişisel verilerinin korunmasına ve işlenmesine ilişkin belirlenen kurallar, kişisel veriler ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nca verilen kararlar ve düzenlemeler doğrultusunda iç denetim yoluyla Politika’ya ve güncellemelere uygunluğun devamlılığını sağlamayı amaçlamaktadır.

  1. TANIMLAR

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

İlgili Kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

KVKK/KVKK Kanunu: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiyle eşleştirilebilen her türlü bilgi.

Kişisel Verilerin İmhası: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Verilerin Silinmesi: Kişisel Verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Periyodik İmha: Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi

Veri Sahibi/İlgili: Kişi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

4.VERİ SAHİPLERİNİN KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARI

Dilediğiniz zaman SATIŞGARANTİ’ye başvurarak kişisel verilerinizle ilgili;

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

• Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,


Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, işyerinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. Dünya Tic. Merk. A2 Blok Kat.2 No:135 Bakırköy/İstanbul adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak info@satisgaranti.com adresine iletebilirsiniz. Satışgaranti, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için KVK Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.